Пълнотекстови и рефератни бази данни достъпни само на територията на НМА

Библиотеката получава по национален лиценз достъп до   научна информация чрез разработените и поддържани за тази цел световни бази данни –  Science Direct, Scopus, Web of Knowledge.

www.sciencedirect.com

За достъп до SciVerse® Scopus® моля ползвайте следния линк:

www.scopus.com

За достъп до Web of Knowledge моля ползвайте следния линк:

http://isiknowledge.com

 

1. Търсене в Science Direct : База данни с пълни текстове от научни списания от

всички области на науката.

То може да се осъществи или чрез  в хоризонталното меню на сайта, или чрез директно търсене  в панела под това меню по всички полета включени в него – област на знанието (All fields), автор (Author), заглавие (Journal/Book Title), том (Volume), издание (Issue) и т.н.

В случая изписваме “music” в полето “All fields” и натискаме бутона “Search” в дясно от панела. Появяват се отговорите на Вашето търсене – 1389 страници с по 50 резултата на всяка от тях, изписани най-отдолу на дисплея.

Тук има индикация за това кои от източниците са представени с цялото си съдържание и кои само с резюме

(знак означава наличие на пълен текст;

(знак   означава, че липсва такъв). Кликване върху

иконата дава пълния текст на документа.

 

В полето отляво на посочените резултати  може да ограничите търсенето и да се приближите повече до нужната информация.

 

 

 

Ако в това поле изпишем например education и кликнем върху “Search”, ще излязат само тези документи, които съдържат посочения термин:

 Можете да ограничавате обхвата на постигнатите вече резултати по различни параметри, включени във вертикалния панел в ляво (под полето “Search within results”), за да избегнете ненужната информация и да стигнете по-лесно до търсения източник.

 

2. Търсене в Scopus :  Най-голямата рефератна и цитатна база данни в света

В порталната страница на SCOPUS се отваря папка с наименование Dokument search”. Тук директно се осъществява търсенето по различни признаци, включени в падащото меню в дясно. Ако не изберете нов критерий в посоченото меню, в сайта по подразбиране е отбелязано търсенето да става по заглавие на статия, резюме или ключови думи (Article Title, Abstract, Keywords).

В този случай ние искаме да търсим информация по друг критерий, а не по този който е заложен по подразбиране, а именно по „ISSN”(Международният стандартен сериен номер в периодичните издания). Търсим списание Journal of Musicology.  Ако неговият ISSN номер ни е известен и го впишем в полето “Search for”,  а срещу него в дясно използвания критерий, то папката ще изглежда така:

 

По желание можем да посочим обхвата на изданията, публикувани в определен период от време и да дадем “Search”.

Резултатът ще бъде следния:

В ляво отново можем да намалим обхвата на търсене и затова в този случай в „Search within results изписваме името на Ockeghem, което ще ни позволи да получим статиите, които са свързани с името на този автор. Можем да редуцираме резултатите и до определени години, фамилии на автори, предметни области, видове документи, източници, ключови думи и т.н. във вертикалния панел отляво.

Заградените с червено полета в прозореца на резултатите носят информация съответно за:

1. Заглавието на документа                                        Document Title
2. Автора                                                                            Author(s)
3. Годината на издаване                                              Date
4. Източника, в който е публикувана статията       Source Title
5. Броя на цитиранията в тази база данни             Cited by

 

 

 

 

 

 

Кликването върху всяко от тях носи допълнителна разширена информация под формата на хипервръзка. Поле 2 дава подробна информация за институцията, в която работи автора и другите му статии. От поле 4 може да се получат сведения за самото списание или сборник и да се стартира Journal Analyzer, позволяващ да се види статистическа информация за цитиранията на конкретното списание в периода от 1996 до 2011 г. :

В поле 5 може да видите списък с данни за това, къде точно е цитирана конкретната статия.