Доц. д-р Мануела Бончева

Област на научни интереси: етномузикология, (етно) органология,  градска музикална култура, World Music

Образование:

2003 – Доктор по Музикознание и Музикално изкуство. Тема на дисертацията – “Български традиционни инструменти и инструментални практики като обект на етномузикологията”.

1994- 1996 – Специализация по музикознание – музикален фолклор към ТКДФ,

катедра “История на музиката и Етномузикология” в ДМА “П. Владигеров”.

Защитена дипломна работа на тема: “Хороводната традиция във Войнягово,

Дъбене, В. Левски и Сушица и определяне на диалектната граница между

Същинско и Източно Средногорие”.

1989-1993 – Висше образование, специалност – музикална педагогика в АМТИ –

гр. Пловдив. Защитена дипломна работа на тема: “Народни песни от село

Войнягово, Карловско”.

Академични длъжности:

2006-до сега – Редовен асистент по музикален фолклор към ТКДФ, катедра

„История на музиката и Етномузикология” в НМА „Панчо Владигеров” – София

2004 –2006 - Научен сътрудник към секция “Етномузикология” в Институт за

изкуствознание – БАН

2000-2004 – Специалист към секция “Етномузикология” в Институт за

изкуствознание – БАН.

1997-2000 – Редовна докторантура по Етномузикология към Институт за

изкуствознание – БАН, секция „Етномузикология”

1995-2006 – Хоноруван асистент по музикален фолклор към ТКДФ, катедра

„История на музиката и Етномузикология” в ДМА “П. Владигеров”.

Членство в научни организации:

2001-до сега – Член на СБК, секция “Музиколози”

Научни публикации:

1. Дървото като символ при традиционния музикален инструмент. – В: Българско                    музикознание, 3, 1999, 96 – 106.

2. Хлопкарството в Габровско (етноорганоложки аспекти на занаята). – В: Камбаната  - бит, обред, мит. Годишник на Етнографски музей – Пловдив, 1999, 65 – 70.

3. Аспекти на съвременната изработка и функциониране на народните музикални инструменти. – В: Изкуство и контекст. С., 2001, 105 – 111.

4. Академизъм и музикални практики с участие на народни инструменти. – В: Българско музикознание, 3, 2002, 41 – 46.

5. Съвременни инструментални практики с участие на български традиционни инструменти. – В: Български фолклор, 1, 2003, 65 – 76.

6. Семантични аспекти на форма, материал и звук при някои традиционни инструменти. – В: Българско музикознание, 3, 2004, 62 - 79.

7. Функционални аспекти на български традиционни инструменти в пространствата на съвременния град. – В: Изкуство и контекст. С., 2004, 57-63.

8. Делото на Иван Качулев – тема с продължение. – В: Българско музикознание, 3, 2006, 67 – 76.

9. Български традиционни инструменти в пространството на Стария Пловдив – В: Научна конференция 85 години Национална музикална академия ”Проф. Панчо Владигеров”. С., 2006, 214 – 224.

« Назад