Проф. д. изк. Томи Кърклисийски

Томи Кърклисийски е български музиковед и музикален педагог (професор, доктор на науките). През 1981 е завършил теоретичния фа­култет на Национална музикална академия "проф. Панчо Вла­ди­геров" – Со­фия със специалност "музикален анализ" под ръ­ко­вод­ство­то на проф. д.н Пенчо Стоянов и от 1983 до сега преподава тази дисциплина в нея. Защитил е две дисертации ("Композиционни мо­дели в рап­со­дич­ните образци в ХХ век", 1987 и "Метод за темпорален ана­лиз на му­зи­ка­та на Брамс", 1995). Автор е на много научни публикации (книги, студии и ста­тии) предимно в об­ласт­та на музикалната теория. Те обхващат проблеми на раз­лич­ни музикални жан­рове (рапсодия, концерт за оркестър, скерцо, фан­та­зия, серенада и др.), на взаи­мо­действието между музиката и другите изкуства, на му­зикал­но­то време и пространство, твор­ческите процеси в музиката и изкуството, на музикално-научната методология на анализа на музика, на музикалната интерпретация и др. Голяма част от тях е по­све­тена на българска музика и на постиженията на кла­си­че­ски и съ­вре­мен­­ни бъл­гарски композитори  – П. Вла­ди­ге­ров, Д. Ненов, Ал. Райчев, Ал. Танев, П. Стоянов и др., включително и материали за съвременни български композитори в музикалната енциклопедия "The New Growe Dictionary of Music and Musicians".

 

По-значими пуб­ли­ка­ции

 

книги:

 

Пен­чо Стоянов, С., Музика, 1987

От фантазия към форма в му­зи­ка­та, със CD с музикални илюстрации. С., Хайни, 2004

Музика в изкуствата, С., Хайни, 2005

Проблеми на му­зи­кал­ния ана­лиз. Жан­ро­ве, процеси, аспекти. с мултимедийно приложение на CD, С,  Хайни, 2006

Музикално-жанров анализ. Част първа. Подстъпи към музикалния жанр; с мултимедийно приложение на CD, С., Хайни, 2009

Музикално-жанров анализ. Част втора. Жанрът “Концерт за оркестър” в музиката на ХХ век; с мултимедийно приложение на CD, С., Хайни, 2011

Към представата за скерцо в музиката. От зараждането на жанра до около последната четвърт на ХІХ век. С, Хайни, 2012

 

Редакторска и издателска дейност

 

книги:

 

Творческият свят на Пенчо Стоянов, С, изд. Хайни, 2006 (съставител, редактор и автор на текст в сборника)

Музикално-научен алманах "Киприана Беливанова", С.Хайни, от 2003 до 2006 г. (редактор)

Алманах на НМА "Проф. Панчо Владигеров"  С., Хайни, от 2009 до 2012 г. (главен редактор)

Пенчо Стоянов. Аспекти на стила в музиката. С., Хайни, 2010 (редактор)

Леополд Моцарт. Опит за начална школа по цигулка, С., Хайни, 2013 (редактор + редакционна колегия)

 

 

нотни издания:

 

Константин Илиев. Concerto grosso, партитура. НМА (предговор, участие в издателски екип)

Константин Илиев. Фрагменти, партитура, НМА (от издателя, участие в издателски екип)

Константин Илиев. Симфония № 2, партитура, НМА (участие в издателски екип)

« Назад