Проф. д-р Елена Стоянова

Завършва Музикалната академия през 1968 г. и започва педагогическата си работа в СМУ “Л. Пипков” като редовен преподавател по музикален анализ и история на музиката.

През 1988 г. защитава докторска дисертация на тема “Еволюция и устойчивост на стила в симфониите на Александър Райчев”. В същата година става редовен преподавател по музикален анализ в ДМА “Панчо Владигеров”.От 1998 г.е доцент, а от 2005 г. професор по музикален анализ.

В теоретичните си изследвания, студии и статии разработва проблемите на семантиката в музикалния език, времевите и пространствени параметри на музикалната форма и организацията на звуковия материал. Основно място в изследванията заемат трудовете: “За семантиката на музикалния език в инструменталните концерти на Моцарт” (София, 1996), “Времеви и пространствени измерения в симфониите на Брукнер” (София, 2004).

Постоянният интерес към австрийската музика е свързан с изнасяне на доклади, с публикациите в периодичното издание на института “Антон Брукнер” в Линц: “Zeitliche und rаеumliche Dimensionen in den Symphonien von Anton Bruckner” и “ Zur Bruckner Rezepzion in Bulgarien” – Bruckner Jahrbuch 2001-2005, Wien 2006, Seite 387, Seite 443.

В обширната студия  “Към звуковия свят на бъдещето – перспективите в Соната ор. 106 на Бетховен”е изследвана времевата и пространствена организация на музикалната форма, както и нейните взаимовръзки с музикалнотематичната логика.

Проф. Елена Стоянова е автор на: Христоматия по музикална литература с анализи , съавторство с Пенчо Стоянов (изд. Народна просвета, София, 1982); Музикална литература I ч. (изд. Музика, София, 1984); Музикална литература II ч. (изд. Музика, София, 1986); Музикална литература (изд. Музика, София, 2002).

Нейни студии са отпечатани в сп. ”Българско музикознание”-1988 г. кн. 4:”Вариационните процеси  в симфония № 4 от Александър Райчев”; 1989 г. кн. 1: “Проблеми на крупната форма в симфония № 3 “Устреми” от Александър Райчев”. Автор е на студиите “Инвенциите на Й. С. Бах” и “Клавирните сонати на В. А. Моцарт”.

Под нейно ръководство са написани дипломни работи на студенти и специализанти, защитени успешно на държавните изпити в НМА “П. Владигеров”, участвувала е като рецензент в конкурси за хабилитации и докторантури.

« Назад