Проф. д-р Емилия Коларова
Проф. д-р Емилия Коларова

е преподавател по история на музиката  в Катедра „История на музиката и етномузикология”  при НМА „Проф.П.Владигеров” от 1985г. и води лекционни курсове във всички факултети.  

Завършва Музикалната академия в София със специалност „музикознание” при доц.д-р К.Беливанова. През 1985г. защитава докторска дисертация на тема „Взаимодействия и паралели в развитието на българ­ската и руската музикални култури (1878-1918)” в Москов­ската държавна консерватория „П.И.Чайковски” при проф.д.и. И.В.Нестьев.

Е.Коларова има множество публикации в областта на българската музикална култура; на сравнителното музикознание; по въпросите на музикалната балканистика и проблемите на мултикултурните общности; на съотношенията национално-универсално, локално-глобално, традиция-модерност-постмодернизъм в музикалното творчество. Тя е научен ръководител на повече от 60 бакалавърски, магистърски и докторантски тези  в България, Гърция, Кипър, Испания и Корея, като някои от най-интересните разработки са отпечатани като самостоятелни издания. В НМА е ръководител на редица проекти, свързани с научно-изследователската и творческата дейност.

Автор е на Каталог „Български композитори и диригенти" (1999,на български и английски); на научните изследвания „Към пробле­ма за развитието на хорово-изпълнителското дело в Бълга­рия (история, особености, перспективи)" (2000), „Аспекти на идеята за националното в българското музикално творчество на ХХ век в контекста на модерността”(2004), „Диалогът традиция-съвременност в българското музикално творчество на ХХ век” (2013); на CDR  „Панорама на българската музика" (2000, на български и английски език); на коментарните текстове във филма за Йосиф Цанков „Керванът на песен­та" (БНТ, 2001).

През периода 2006-2008гг. Е.Коларова е сценарист на ежеседмичното предаване „БНТ Музика” в Българската национална телевизия и сътрудничи в редица други ТВ и Радио програми, както и на музикално-издателски компании (7 дни, Alma Mater, Classic FM Radio; Mega Music,Elm Records). През 2009г. излиза премиерата на нейния документален филм за юбилея на Софийска филхармония „Националният отбор по музика на 80 години. Репетиция за концерт”, а през 2011г. също по неин сценарий  - на „Времето и музиката” за 90-годишния юбилей на Национална музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”.

Проф.Коларова има редица публикации и участия в нацио­нални и международни научни конференции в Русия, Люксембург, Япония, САЩ, Австралия, Чехия, Словения, Румъния, Испания.

Включена е в Енциклопедията „Кой кой е в България” (Книгоиздателска къща „Труд”,1998).

« Назад