Алманах брой 5

19.02.2013Алманах брой 5

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ И СТУДЕНТИ,

 

Редакционната колегия на периодичния годишен научен сборник АЛМАНАХ на НМА ви уведомява, че очаква вашите материали за публикация в броя за 2013 г. до 31 май.

 

Изисквания към научните разработки:

  • Обем – до 15 стандартни страници (1800 знака на страница), включително нотни примери, схеми, таблици, снимки и др.
  • Шрифт – 14 пункта Times New Roman, разстояние между редовете 1,5.
  • Научен апарат и литература по темата.
  • Цитиране според библиографския стандарт (Официален правописен речник на българския език. БАН, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин”. С., „Просвета”, 2012: раздел „Оформяне на библиографско цитиране”, 124-130).
  • Бележки към текста под линия с обща номерация.
  • Резюме на английски език до 900 знака.

 

Материалите се предават на хартиен носител на Мариян Георгиев (стая № 62) и  на e-mail адрес: kaizermail@abv.bg 

 

 

                                                ОТ РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА НМА

« Назад към всички новини