Проведе се информационна среща за стартирането на проекта СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

08.11.2012Проведе се информационна среща за стартирането на проекта СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

                     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

       „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
                              2007-2013
 

Инвестира във вашето бъдеще!

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

          На 07.11.2012 г.  в зала № 48 на НМА се проведе ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на проекта “Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. На срещата беше представена обща информация за Европейския социален фонд и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, за Приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” на програмата. Присъстващите бяха запознати с целите на проекта, етапите на реализация, периода на изпълнение, индикаторите за изпълнение на проекта, както и с начина на финансиране.

За повече информация по проекта можете да се обръщате към екипа за ръководство, организация и администриране на проекта:

Проф. Иво Керемидчиев – Ръководител на проекта

Гл. ас. Кремена Ангелова – Асистент учебна дейност по проекта

Николета Ненова – Координатор на проекта, тел. 44 09 752

Мариян Георгиев – Технически асистент на проекта, тел. 44 09 782

Канцеларията на „Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” се намира в НМА „Проф. Панчо Владигеров”, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви” № 94, ет. 4, стая № 53. 

Приемното време на екипа можете да видите ТУК.


« Назад към всички новини