Подписан е договор между НМА и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

17.10.2012Подписан е договор между НМА и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Подписан е договор за срок от 24 месеца между  НМА и МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” в рамките на приоритетна ос  4 от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Подписаният договор беше връчен  официално на Ректора на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” проф. д-р Димитър Момчилов от Министър-председателя Бойко Борисов.

                                                    Наименование на проекта: 

"Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз.

Спечеленият проект е изготвен и ще бъде управляван от екип в състав:

Проф. Иво Керемидчиев – Ръководител на проекта

Гл. ас. Кремена Ангелова – Асистент учебна дейност по проекта

Николета Ненова – Координатор на проекта, тел. 44 09 752

Мариян Георгиев – Технически асистент на проекта, тел. 44 09 782

« Назад към всички новини