Търг с тайно наддаване

13.02.2011

В съответствие със заповед №. РД-09-45/10.02.2012 г. на Ректора на НМА, на основание чл. 16 ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл. 13 и чл. 43 от ППЗДС, с цел реализиране на приход от отдаване под наем на части и с оглед осигуряване на по – добри социално – битови условия на студентите

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот – публична държавна собственост на НМА „Проф. Панчо Владигеров”, помещения с площ от 488 кв. м, находящи се в ниското тяло на бл. 22Б – Студентски град, при следните условия:

  1. Предназначение на имота – търговия, услуги -  клуб.
  2. Срок за отдаване под наем – пет години.
  3. Първоначална наемна цена – 5,00 лв. за кв.м, /без ДДС. В тази цена не се включват разходите за консумативи.
  4. Депозит за участие в търга – 2 500 лв, внесени по сметката на НМА – в БНБ – ЦУ с IBAN: BG88BNBG96613300176401, BIC: BNBGBGSD
  5. Дата, час и място на провеждане на търга - 16.03.2012 г. от 10.00 ч. в сградата на НМА, гр.София, бул.”Евлоги и Христо Георгиеви” № 94.

Цена на тръжната документация –  40 лв. без ДДС, платима в касата на НМА от 10.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. в работните дни до 12.03.2012. Тръжната документация може да се получи от счетоводството на НМА - ІІІ-ти етаж. До участие в търга се допускат само тези предложения, които са подадени до 16.00 ч. на 15.03.2012 г. в Деловодство НМА - стая № 18 и отговорят на всички изисквания от тръжна документация. Оглед на обекта от 10.00 до 16.00 ч. в работните дни до 15.03.2012 г. Лице за оглед – Цецка Кръстева – управител –домакин на бл. 22Б, тел. 02 868 55 04.

« Назад към всички новини