ПРИЕМ В ОКС "МАГИСТЪР" след висше образование

04.06.2020ПРИЕМ В ОКС

Кандидатстване за ОКС Магистър след

ОКС Бакалавър или ОКС Магистър

 

Уважаеми кандидат-магистри,

За учебната 2020/2021 в ОКС Магистър след придобита ОКС Бакалавър или ОКС Магистър ще се кандидатства присъствено с изключение на специалностите към катедра „Поп и джаз изкуство“, където изпитите ще се проведат дистанционно.

За обучение по държавна поръчка могат да кандидатстват само лица, които са придобили степен „бакалавър” и не са се обучавали за придобиване на степен „магистър” по държавна поръчка.

Срокът за подаване на документи е от 15 юни до 07 юли 2020 г. /по имейл на посочените по-долу имейли на съответните факултетни канцеларии/.

Дипломиращите се в НМА през настоящата учебна година могат да кандидатстват за ОКС „магистър” по същата специалност със среден успех от държавните изпити и успеха от дипломата за степен „бакалавър”. В посочения по-горе срок те изпращат по имейл до съответната факултетна канцелария само заявление за кандидатстване, без да посочват успех, тъй като той ще се формира след явяването им на държавен изпит и без да заплащат такса за кандидатстване.

В класирането участват получилите минимална оценка Мн. добър 4,50 на всеки от държавните/приемните изпити.

 

Завършилите НМА в предишни години и външните кандидати подават посочените по-долу документи и се явяват на приемен изпит.

 

Към документите за ПДИ трябва да има и ВИДЕО МАТЕРИАЛИ – С ЛИНК в някоя от платформите, например – one drive, google drive.

 

Кандидатите за ОКС Магистър в ИФ, ВФ и ТКДФ подават документи за кандидатстване на посочените имейли. Изпитите ще се проведат присъствено от 10 до 17 юли по предварително обявени дати на 8 юли 2020 г.

Резултатите ще бъдат обявени в 10.00 ч. на 20 юли.

Записването ще се осъществи от 20 юли до 12.00 ч на 23 юли 2020 г., чрез изпращане на документите за записване на имейл адресите на съответните факултетни канцеларии:

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене   

 

Документи за кандидатстване /снимани с телефон или сканирани/ №1 и №5 попълнени и подписани:

 
1. Заявление-декларация, в което се посочва завършена специалност и успех от дипломата за „бакалавър“, специалност, в която се кандидатства, както и основание за прием – по държавна поръчка или на платено обучение. Кандидатите могат да посочат и двете   основания за прием. Декларира се, че кандидатът не се е обучавал по държавна поръчка за придобиване на ОКС „магистър“, ако желае да се обучава по държавна поръчка.


2. Копие на дипломата за висше образование.


3. Копие на приложението към дипломата или академична справка.


4. Кандидатите, които към момента на подаване на документите са дипломирани, но все още нямат издадена диплома за ОКС „бакалавър”, подават Академична справка и Уверение за придобита степен „бакалавър“, в което се вписват - специалност, успех и предстоящо издаване на дипломата. Документите се издават от съответния Деканат. 


5. Декларация за информираност относно обработването на личните данни в кандидатстудентската кампания.

 

6. Документ за платена такса за кандидатстване - 50 лева.

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

 

Кандидатите  –  българи и чужденци, които притежават диплома за висше образование, издадена от чуждестранно висше училище, се допускат до приемни изпити след като преминат успешно процедурата за признаване на придобито висше образование в чужбина, съгласно Правилника на НМА за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Документи за тази процедура се подават в Учебен отдел в рамките на предходната на кандидатстването учебна година и
поне два месеца преди подаването на кандидатстудентските документи.


За чужденците се изисква да владеят български език.

1.  Владеенето на български език се удостоверява с документ, издаден от висше училище на Република България  

или

2. Чрез успешно полагане на писмен и устен изпит по български език пред комисия, назначена със заповед на ректора на НМА,

или
3. Кандидатите преминават обучение в рамките на една учебна година в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА. Курсът
завършва с полагане на изпити по всички изучавани дисциплини, вкл. писмен и устен изпит по български език.

 

Документи за записване:

Новоприетите студенти подават при записването си следните документи, част от които попълнени и подписани, снимани с телефон или сканирани

1. Копие от дипломата за висше образование /за тези, които са кандидатствали с академична справка/.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Документ за платена семестриална такса.

4. Документи, които се попълват, подписват и изпращат снимани с телефон или сканирани:

- именник;

- декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

                                                (Правила - за информация)

- декларация за информираност относно обработването на личните данни;

- декларация - държавна поръчка;

- молба за разпределение по специален предмет;

- декларация за здравно осигуряване.

 

5. Документи за записване на новоприети студенти (ще се представят във факултетните канцеларии в началото на учебната година):

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- четири снимки паспортен формат. 

 
Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки.  

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКИ СПРАВОЧНИК

 

« Назад към всички новини