ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ за учебната 2020/2021 година

11.02.2020ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ за учебната 2020/2021 година

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява предварителни приемни изпити за учебната 2020/2021 г.  за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование.

 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

СРОКОВЕ

От 23.03 до 12:00 часа на 27.03.2020 г. подаване на документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване се подават в съответните факултетни канцеларии или по e-mail – сканирани. Кандидат-студентите, които са изпратили документите за кандидатстване по e-mail са длъжни да се явят 30 минути преди началото на първия изпит в НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стая № 51, за да подадат оригиналните документи и да получат комплекта документи – справочник и състезателна карта. В плик-молбата се съхраняват подадените от кандидат-студента оригинални и сканирани документи.

28.03.2020 г. – провеждане на приемните изпити, обявяване на резултатите и подаване на заявление от успешно издържалите кандидати за участие в класирането. 

03.07.2020 г. – обявяване на класираните и приети студенти в НМА.

На 03.07., 06.07., 07.07. и 08.07.2020 г. от 10:30до 12:00 часа и от 13:00 да 15:00 часа -  записване на новоприетите студентиинформация за документите за записване ще намерите в кандидатстудентския справочник.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

1.     Заявление и Декларация /по образец/ за кандидатстванепри подаване на документите по e-mail

или

плик-молба с комплект документи - при подаване на документите намясто.

Плик-молба с комплект документи може да се закупи от НМА – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, партер – ксерокс или от стая № 18А, първи етаж.

2.     Документи за платени ТАКСИ:

- за плик-молба с комплект документи – 12 лева – при подаване на документите по e-mail,

- такса за приемни изпити:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности/

ВФ Класическо пеене – 125 лева

ВФ Музикално-сценична режисура – 75 лева

ПДИ – Инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 100 лева

Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

Таксите се заплащат в касата  на НМА, за тези които подават документи намясто - бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стаи №45 и №46.

            Таксите се заплащат по банков път от тези, които подават сканирани документи по e-mail. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплащат двете такси за приемни изпити; ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

При кандидатстване в две специалности се закупува и заплаща само един комплект кандидатстудентски документи. С кандидатстудентския картон, документа за платена такса и копие от дипломата се  получава кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария за втората специалност.

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

3.    Копие на диплома за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът се обучава в последен клас и е подал заявление за явяване на ДЗИ.

 

 

 

Факултетни канцеларии и e-mail адреси

Приемно време 10:30-12:00 и 13:00-15:00

на канцелариите и касата

 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg , тел. 4409 746

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg , тел. 4409 766

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

 График за провеждане на приемните изпити на 28 март ще бъде публикуван на интернет страницата на НМА на 27 март 2020 г. 

  Чуждестранни кандидат-студенти, граждани на ЕС и ЕИП, се допускат до предварителен прием при следните условия:

1. Плик-молба с комплект документи.

2. Документи за платени такси:

- плик-молба с комплект документи – 12 лв.

- такса за приемни изпити:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

спец. Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности/

ВФ класическо пеене – 125 лева

ВФ музикално-сценична режисура – 75 лева

ПДИ – инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 100 лева

Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

3. Документ, че се обучават в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА или документ, издаден от висше училище на Р. България за владеене на български език.

4. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина.

5. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

6. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието.

Чуждестранни кандидат-студенти, обучаващи се в подготвителен курс в НМА, граждани на ЕС и ЕИП, издържали успешно предварителните приемни изпити, ще бъдат допуснати до участие в класирането само след успешно положени изпити през м. юни 2020 г. по български език и специални предмети, включени в учебния план на подготвителен курс. 

 

« Назад към всички новини