Курс за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища

15.11.2019Курс за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от средните общообразователни училища, училищата по изкуства и музикалните училища

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на 6 и 7 декември 2019 г. (петък и събота) на курса на доц. д-р Николай Градев „Хармония. Практически курс“ – II част.

Курсът се състои от 8 присъствени учебни часа и 8 часа за самостоятелна подготовка, разпределени в два поредни дни. Шестнайсетте часа образуват 1 кредит.

Желаещите подават заявление, което се изтегля от сайта на Академията и се оставя при заместник-ректора проф. д-р Наташа Япова или се изпраща подписано на адрес: kursove_nma@abv.bg

Таксата за един курс е 72 лв., които следва да се внесат по банковата сметка на Академията:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „Княз Александър І“ №1

IBAN сметка в лева: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

 

Има възможност за настаняване в Студентските общежития на НМА срещу нощувка от 9 лв. на вечер.

Въпросите си отправяйте на посочения по-горе електронен адрес.

 

 

 

Квалификационен курс по

ХАРМОНИЯ

Ръководител на програмата – доц. д-р Николай Градев

 

АНОТАЦИЯ

 

Обучението по хармония има специфичното предназначение в системата на музикалното образование да възпитава у съвременния музикант висока професионална музикално-теоретична култура, усет за логика на музикалното мислене и развитие, представи за историко-стилистична обусловеност на музикално-езиковите закономерности, да формира необходимите на всеки музикант практически аспекти на творческо мислене.

         Процесът на опознаване на хармонията протича в две насоки: практическа и научно-теоретична. Практическото усвояване на хармонията протича по метода на „работа с образци“ под формата на писмени упражнения и упражнения на пианото, насочени към овладяването на нормите на музикалния език от епохата на барока, виенския класицизъм и романтизма. Научно-теоретичното усвояване на хармонията включва лекционна форма, четене на научна литература и анализ на примери от музикалното творчество. Научната достоверност на обучението по хармония се основава на единството на логическо и историческо познание. Това налага съвременна преоценка на всички хармонически закономерности на историко-стилистичния принцип съобразно изменението на художествените виждания в музикалната практика.

 

I. Хармония. Практически курс

 

Цел и задачи:

    Предлаганият практически курс по хармония представя в теоретичен и практически аспект основните теми, застъпени в практическия курс по хармония и методиката на тяхното преподаване на базата на примери от музикалното творчество от епохата на барока, виенския класицизъм и романтизма.

Теми:

1. Основни норми на гласоводене в класико-романическата хармония. Отвеждане и преместване на акордите. Хармонизиране на зададени крайни гласове

2. Диатоника. Главни тризвучия и техните обръщения. Хармонизиране на сопран и бас

3. Второстепенни тризвучия. Функции. Строга и разширена тонална функционалност

4. Четиризвучия. Обръщения. Разрешение на четиризвучията. D7, SII7, DVII7. Второстепенни четиризвучия

5. Секвенция. Видове секвенция: диатонична, хроматична и модулативна секвенция

6. Неакордови тонове. Видове. Хармонизиране на сопран и хармоническа фигурация

7. Хроматика. Акорди под влияние на мажора, минора и натуралните диатонични ладове. Алтеровани акорди

8. Отклонение и модулация. Хармония и музикална форма

 

Курсът по хармония ще се проведе в стая 40, III етаж, по следния график:

петък, 6 декември – 15:30 – 19:30

събота, 7 декември – 10:00 – 14:00

« Назад към всички новини