ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ за учебната 2019/2020 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование.

12.06.2019ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ за учебната 2019/2020 г. за ОКС

Уважаеми кандидат-студенти,

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ за учебната 2019/2020 г.  за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование.

 

СРОКОВЕ

От 17.06 до 12:00 часа на 01.07.2019 г. подаване на документи за кандидатстване

Документите за кандидатстване се подават ЛИЧНО или от упълномощено лице в съответните факултетни канцеларии, или по e-mail – сканирани. Кандидат-студентите, които са изпратили документите за кандидатстване по e-mail са длъжни да се явят 30 минути преди началото на първия изпит в НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стая № 51, за да подадат оригиналните документи и да получат комплекта документи – справочник и състезателна карта. В плик-молбата се съхраняват подадените от кандидат-студента оригинални и сканирани документи.

02, 03 и 04 юли 2019 г. – провеждане на приемните изпити

05.07.2019 г. – обявяване на класираните и новоприети студенти в НМА.

На 05.07., 08.07., 09.07. и 10.07.2019 г. от 10:30до 12:00 часа и от 13:00 да 15:00 часа -  записване на новоприетите студентиинформация за документите за записване ще намерите в кандидатстудентския справочник.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

1.     Заявление и Декларация /по образец/ за кандидатстванепри подаване на документите по e-mail

или

плик-молба с комплект документи - при подаване на документите намясто.

Плик-молба с комплект документи може да се закупи от НМА – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, партер – ксерокс или от стая № 18А, първи етаж.

2.     Документи за платени ТАКСИ:

- за плик-молба с комплект документи – 12 лева – при подаване на документите по e-mail,

- такса за приемни изпити:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

за специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности/

ВФ - Класическо пеене – 125 лева

ВФ - Музикално-сценична режисура – 75 лева

ПДИ – инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 100 лева

Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

- такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен изпит по теория и практика на професията - 50 лв.

Таксите се заплащат в касата  на НМА, за тези които подават документи намясто - бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стаи №45 и №46.

            Таксите се заплащат по банков път от тези, които подават сканирани документи по e-mail. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплащат двете такси за приемни изпити; ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

При кандидатстване в две специалности се закупува и заплаща само един комплект кандидатстудентски документи. С кандидатстудентския картон, документа за платена такса и копие от дипломата се  получава кандидатстудентски номер от съответната факултетна канцелария за втората специалност.

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

3.    Копие на диплома за средно образование. В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване  на  документите,  кандидат-студентът  представя  служебна  бележка  за  успешно издържани държавни зрелостни  изпити и предстоящо  издаване  на  диплома  за  средно образование от съответното средно училище;

- документ  за  успешно  издържани  държавни  изпити  по  теория  и  практика  на професията,  с  вписани  оценки - за  желаещите  да  кандидатстват  с  резултатите  от  тези изпити в Инструментален факултет;

- български граждани и гражданите на ЕС, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление по образованието.

 

 

Факултетни канцеларии и e-mail адреси

Приемно време 10:30-12:00 и 13:00-15:00

на канцелариите и касата

 

Теоретико-композиторски и диригентски факултет – e-mail: sbogdanova@nma.bg тел. 4409 746

Вокален факултет – e-mail: juliana@nma.bg тел. 4409 766

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

Инструментален факултет – e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49

Поп и джаз изкуство – e-mail: verageorgieva@nma.bg  тел. 4237 657

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

 График за провеждане на приемните изпити ще бъде публикуван на интернет страницата на НМА на 01 юли 2019 г. 

« Назад към всички новини