НМА обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

29.12.2018НМА обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Обяви за конкурси за академични длъжности

29.12.2018 г.

Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров”,София, на основание чл.3, ал.1 от ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство за:          

 

професор по камерна музика (Виола) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

доцент по камерна музика (Пиано) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

главен асистент по цигулка – един към Катедра „Цигулка“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 108/29.12.2018 г.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94, до 01.03.2019 г., до 14:00 часа, тел. 02/44 09 747

« Назад към всички новини