ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2018/2019 година

03.05.2018ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2018/2019 година

Уважаеми кандидат-студенти,

 

На Вашето внимание предоставяме информация за провеждането на приемните изпити за учебната 2018/2019 г.  за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование в Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

 

ПРИЕМНИ ИЗПИТИЮЛИ 2018

ВАЖНИ СРОКОВЕ

От 18.06 до 12:00 часа 02.07.2018 г. подаване на документи за кандидатстване.

Документите за кандидатстване се подават в съответните факултетни канцеларии или по e-mail – сканирани. Кандидат-студентите, които са изпратили документите за кандидатстване по e-mail са длъжни да се явят 30 минути преди началото на първия изпит в НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стая № 51, за да получат комплекта документи – справочник и състезателна карта, в плик-молбата се съхраняват подадените от него оригинални и сканирани документи.

От 03.07. до 05.07.2018 г. – провеждане на приемните изпити, информация за изпитните програми, кандидатстудентските консултации и възможности за настаняване в студентско общежитие ще намерите в кандидатстудентския справочник.

06.07.2018 г. – обявяване на класираните и приети студенти в НМА.

На 06.07., 09.07. и 10.07.2018 г. - записване на новоприетите студенти.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ

Кандидат-студентите /български граждани/ подават в съответната факултетна канцелария следните документи за участие в приемните изпити:

1. Плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94);

или

  Заявление /по образец/ за кандидатстване – при подаване на документите по e-mail.

2. Диплома за завършено средно образование – оригинал и ксерокопие (оригиналът се връща след сверка с ксерокопието). В случай, че дипломата не е изготвена към датата на подаване на документите, кандидат-студентът представя служебна бележка за успешно издържани държавни зрелостни изпити и предстоящо издаване на диплома за средно образование от съответното средно училище;

- български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, подават легализирана, преведена и заверена диплома, както и Удостоверение за признато средно образование, издадено от Регионалното управление по образованието.

3. Документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща по банков път или в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46).  Кандидат-студентите, които подават документи по е-mail, изпращат сканиран платежен документ – 12.00 лева за плик-молбата и за съответната кандидатстудентска такса. В платежното нареждане се изписват задължително следните данни: трите имена на кандидат-студента, факултет и специалност, за която кандидатства.

4. Документ за успешно издържани държавни изпити по теория и практика на професията - за желаещите да кандидатстват с резултатите от тези изпити в Инструментален факултет.

 

Кандидат-студентите /чуждестранните граждани от страните на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство/ кандидатстват при условията за приемане на български студенти. Необходими документи за кандидатстване на чужденци - граждани на Европейския съюз:

1. Плик-молба по образец (закупува се от сградата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 94).

2. Копие от дипломата за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина.

3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионално управление по образованието /България/, съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

5. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.

6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

7. Документ за платена такса за явяване на кандидатстудентски изпити (таксата се заплаща в счетоводството и касата на НМА на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, ет. 3, ст. № 45 и № 46).

8. Две снимки.

ВАЖНО! Документите, издадени в чужбина, трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Копията на документите трябва да притежават оригинален апостил или оригинална консулска заверка, преводът на документите трябва да бъде заверен от Министерството на външните работи на Република България.

Чуждестранните кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК през месец юни. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ТАКСИ

- Плик-молба с комплект документи – 12 лева.

- Такса за приемни изпити:

ТКДФ – 75 лева /без специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн/

специалност Звукорежисура, звуков и медиен дизайн - 100 лева

ИФ – 75 лева /за всички специалности/

ВФ класическо пеене – 125 лева

ВФ музикално-сценична режисура – 75 лева

ПДИ – инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

ПДИ пеене – 100 лева

Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

- Такса за участие в кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от държавен изпит по теория и практика на професията - 50 лв.

 

Таксите се заплащат в касата  на НМА, за тези които подават документи намясто - бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стаи №45 и №46.

Таксите се заплащат по банков път от тези, които подават сканирани документи по e-mail. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплащат двете такси за приемни изпити; ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

При кандидатстване в две специалности се закупува само един комплект кандидатстудентски документи. С кандидатстудентския картон, документа за платена такса и копие от дипломата се  получава кандидатстудентски номер от факултетната канцелария и за втората специалност.

 

Банкова сметка:

Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

Банка: БНБ

Клон София

Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

BIC код: BNBGBGSD

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

1. Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

2. Списъците с новоприетите студенти ще бъдат обявени след 10:30 ч. на 06 юли 2018 г.

3. Записването ще се извърши на 6 юли от 10:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 часа и на 9 и 10 юли 2018 г. от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 15:00 ч.

4. Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

5. Новоприетите студенти представят при записването си следните документи:

а) копие на диплома за завършено средно образование – оригиналът се представя за сравняване и се връща, ако дипломата е издадена в чужбина – оригиналното Удостоверение от РУО за признато средно образование, придобито в чужбина и копие на дипломата с оригинален апостил, заверка и превод;

б) документ за платена семестриална такса, таксата за обучение се заплаща само по банков път на посочената по-горе банкова сметка.

В платежното нареждане се изписват задължително следните данни:

  • трите имена на студента;
  • факултет;
  • курс;
  • учебна година;
  • семестър.

в) автобиография;

г) документи по утвърден образец, които включват:

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- именник;

- шест снимки паспортен формат;

д) документи, които се получават от факултетната канцелария:

- декларация за здравно осигуряване;

- декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

- молба за разпределение по специален предмет;

- кредитен лист;

 

Забележка: Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо, да бъдат залепени снимки.

 

Факултетни канцеларии и e-mail адреси

Приемно време 10:30-12:00 и 13:00-15:00

на канцелариите и касата

 

Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

-    Теоретико-композиторски и диригентски факултет – етаж 1, стая № 20; e-mail: sbogdanova@nma.bg , тел. 4409 746

-    Вокален факултет – етаж 1, стая № 14; e-mail: juliana@nma.bg , тел. 4409 766

Класическо пеене

Музикално-сценична режисура

Балетно изкуство/Балетна педагогика

  -    Поп и джаз изкуство – етаж 4, стая № 61А; e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657

Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

Поп и джаз пеене

  -     Инструментален факултет – етаж 1, стая № 16; e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49

 

 

Графикът за провеждане на приемните изпити ще бъде обявен на 02.07.2018 г. след 15:00 часа.

« Назад към всички новини