График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017

11.04.2017

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2016/2017 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020
ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения през интернет страницата на Проекта 17 април 2017 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 18 април 2017 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 18 април 2017 г.
Въвеждане от МОН на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2016/2017 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 25 април 2017 г.
Въвеждане от висшите училища на разпределението на стипендиите за успех по специалности от приоритетните професионални направления и на стипендиите за специални постижения по факултети/основни структурни звена до 28 април 2017 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 14 май 2017 г., неделя,
23:59 часа
Край на подаване във висшите училища на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 14 май 2017 г.) и съпътстващите ги документи  17 май 2017 г.  (сряда) според работното време на висшето училище
Краен срок за обработка на документите и потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 23 май 2017 г.
Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри 26-30 май 2017 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 1 юни 2017 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 5 юни 2017 г.
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) до 8 юни 2017 г., 23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 14 юни 2017 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за летния семестър на учебната 2016/2017 година до 19 юни 2017 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 30 юни 2017 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 12 юли 2017 г.
« Назад към всички новини