ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2017/2018 г.

31.03.2017ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ в НМА за учебната 2017/2018 г.

Уважаеми кандидат-студенти,

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" обявява предварителни приемни изпити за учебната 2017/2018 г.  за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" след средно образование.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ

СРОКОВЕ

От 18.04 до 26.04.2017 г. подаване на документи за кандидатстване,

29.04. и 30.04.2017 г. – провеждане на приемните изпити,

30.04.2017 г. – обявяване на резултатите и подаване на заявление от успешно издържалите кандидати за участие в класирането. 

Заявление за участие в класирането може да се подаде и по електронен път – сканирано и подписано от заявителя.

 

23.06.2017 г. – обявяване на класираните и приети студенти в НМА.

От 23.06. до 30.06.2017 г. записване на новоприетите студенти – информация за документите за записване ще намерите в кандидатстудентския справочник.

 

ДОКУМЕНТИ

1.     Заявление /по образец/ за кандидатстване – при подаване на документите по e-mail

  или

  плик молба с комплект документи - при подаване на документите намясто.

  Плик молба с комплект документи може да се закупи от НМА – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, партер – ксерокс или от стая № 18А, първи етаж.

   2.     Документи за платени такси:

    - за плик молба с комплект документи – 12 лева – при подаване на документите по e-mail,

    - такса за приемни изпити:

    ТКДФ – 75 лева /за всички специалности/

    ИФ – 75 лева /за всички специалности/

    ВФ класическо пеене – 125 лева

    ВФ музикално-сценична режисура – 75 лева

    ПДИ – инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

    ПДИ пеене – 100 лева

    Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

     

    Таксите се заплащат в касата  на НМА, за тези които подават документи намясто - бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стаи №45 и №46.

     

    Таксите се заплащат по банков път само от тези, които подават сканирани документи по e-mail. В платежния документ се изписват имената на кандидат-студента и специалността/специалностите, за която/които кандидатства.  Ако се кандидатства за две специалности се заплащат двете такси за приемни изпити; ако специалностите са в различни факултети, документите се изпращат на двата е-mail адреса, посочени по-долу.  

    Банкова сметка:

    Наименование: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”

    Банка: БНБ

    Клон София

    Адрес на банката:  пл. „ Княз Александър І" №1

    IBAN: BG 97 BNBG 9661 3100 1764 01

    BIC код: BNBGBGSD

     

     3.    Копие на диплома за средно образование или удостоверение от училище, че кандидат-студентът се обучава в последен клас и е подал заявление за явяване на ДЗИ.

      Документите за кандидатстване се подават в съответните факултетни канцеларии или по e-mail – сканирани. Кандидат-студентите, които са изпратили документите за кандидатстване по e-mail са длъжни да се явят 30 минути преди началото на първия изпит в НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, етаж 3, стая № 51, за да получат комплекта документи – справочник, състезателна карта, плик молба срещу представяне на оригиналите на сканираните документи.

       

      Факултетни канцеларии и e-mail адреси

      Приемно време 10:30-12:00 и 13:00-15:00

      на канцелариите и касата

       

      Бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94

      -         Теоретико-композиторски и диригентски факултет – етаж 1, стая № 20; e-mail: sbogdanova@nma.bg , тел. 4409 746

       

      -          Вокален факултет – етаж 1, стая № 14; e-mail: juliana@nma.bg , тел. 4409 766

      Класическо пеене

      Музикално-сценична режисура

      Балетно изкуство/Балетна педагогика

       

      Ул. „Академик Людмил Стоянов“ № 6

      -         Поп и джаз изкуство – етаж 3, стая № 303; e-mail: verageorgieva@nma.bg , тел. 4237 657

      Поп и джаз инструментално изкуство /вид инструмент/

      Поп и джаз пеене

       

      -         Инструментален факултет – етаж 2, стая № 216; e-mail: deni@nma.bg тел. 870 30 49

       

      График за провеждане на приемните изпити на 29 и 30 април ще бъде публикуван на интернет страницата на НМА на 28 април 2017 г. 

       

       

      Чуждестранни кандидат-студенти, граждани на ЕС и ЕИП, се допускат до предварителен прием при следните условия:

       1. Плик молба с комплект документи.

        2. Документи за платени такси:

         - плик молба с комплект документи – 12 лв.

         - такса за приемни изпити:

         ТКДФ – 75 лева /за всички специалности/

         ИФ – 75 лева /за всички специалности/

         ВФ класическо пеене – 125 лева

         ВФ музикално-сценична режисура – 75 лева

         ПДИ – инструментално изкуство – 75 лева /за всички специалности/

         ПДИ пеене – 100 лева

         Балетно изкуство/Балетна педагогика – 75 лева

          3. Документ, че се обучават в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА.

           4. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките, в което е задължително да е вписана оценка по музикална дисциплина.

           5. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

            6. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалния инспекторат по образованието, съгласно Наредбата за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

            7. Копие от документа за самоличност.

            Чуждестранни кандидат-студенти, граждани на ЕС и ЕИП, издържали успешно предварителните приемни изпити, ще бъдат допуснати до участие в класирането само след успешно положени изпити през м. юни 2017 г. по български език и специални предмети, включени в учебния план на подготвителен курс. 

             

             

             

             

             

            « Назад към всички новини