НМА обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, съгласно ЗРАСРБ

25.11.2016НМА обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, съгласно ЗРАСРБ

25.11.2016 г. - дата на публикация

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство по „Виолончело“ – един към катедра „Струнни инструменти“ на Инструменталния факултет със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 94, тел. 02/44-09-747.

Срок за подаване на документите – до 15:00 часа на 25 януари 2017 г. включително.

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 94 от 25.11.2016 г.

« Назад към всички новини