Конкурси за академични длъжности в НМА

13.09.2016Конкурси за академични длъжности в НМА

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на осно­вание чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академични длъжности в професи­онално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство

 за професори по:

Пиано – един към Клавирна катедра;

Пиано и чембало – един към Клавирна катедра;

Контра­бас – един към Катедра „Струнни инструменти“;

Валдхорна – един към Катедра „Медни духови и ударни инструменти“;

Камерна музика (медни духови ансамбли) – един към Катедра „Камерна музика и съпровод“;

 

доценти по:

Хармония – един към Катедра „Теория на музиката“;

Вокална подготовка и хорови трудности – един към Катедра „Дирижиране“;

Оперно-симфонично дирижиране – един към Катедра „Дирижиране“;

Пиано – един към Катедра „Пиа­но“ на ТКДФ;

Камерно пеене – един към Катедра „Класическо пеене“,

 

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ /13.09.2016 г./.

Доку­менти се подават  в Учебен отдел на НМА, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви" 94

до 15:00 часа на 14 ноември 2016, тел. 02/440-97-47.

« Назад към всички новини