Обява за конкурси за заемане на академична длъжност "главен асистент"

08.01.2016Обява за конкурси за заемане на академична длъжност

 

        Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание чл. 3, ал. 1 ЗРАСРБ обявява конкурси за заемане на академичната длъжност "главен асистент" в професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство" по:

 

- Пиано – един към катедра „Пиано“ на ТКДФ;

- История на музиката – един към катедра „История на музиката и етномузикология“;

- Актьорско майсторство – Обща физическа подготовка и танци – един към катедра „Музикално-сценично изкуство“,

всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи се подават в Учебен отдел на НМА, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви " № 94, тел. 02/44-09-747.

Срок за подаване на документите – до 14:00 часа на 08 март 2016 г. включително.

Обявата е публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 08.01.2016 г.

« Назад към всички новини