Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0055

16.12.2014Проведе се заключителна пресконференция по проект BG051PO001-4.3.04-0055

       На 15.12.2014 г. се проведе заключителна пресконференция по проекта BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” на Оперативна програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

     Ректорът - проф. д-р Димитър Момчилов и гл. ас. Кремена Ангелова – асистент учебна дейност по проекта представиха постигнатите резултати:

  •  Изграден е АКАДЕМИЧНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/, който разполага с две учебни зали и административен център – зали № 53, 54 и 55 в НМА. Центърът е оборудван с модерни компютърни станции и две интерактивни дъски.
  • Създадена е интернет базирана платформа за електронно и дистанционно обучение.
  • Проведени са обучения и семинари за работа с новите технологии и със софтуера за електронно и дистанционно обучение – за преподавателите, студентите  и администрацията на НМА. Създадена е интернет страница на АЦЕДО, която осигурява необходимата информация за функционирането на центъра, действащите учебни програми, както и връзки към специфична информация, свързана с електронните форми на обучение. Сайтът осигурява и входа към електронната платформа.
  • Разработени са учебни и тестови електронни модули за електронно и дистанционно обучение, които формират курсове, публикувани в софтуерната платформа на АЦЕДО и достъпни за всички студенти на НМА:

             - Основи на класическата хармония;

            - Солфеж – слухово-аналитична практика;

            - Взаимодействие между класическа и съвременна хармония в          хроматиката;

            - Цифров интерфейс на музикални инструменти (MIDI);

            - Въведение в звуковия синтез;

            - Въведение в психоакустиката;

            - Музикалнофолклорна диалектология;

            - Музиката в традиционната култура;

            - Нови пластове и тенденции  в музиката на 20-21 век;

             - Нови жанрове в музиката на 20-21 век – мюзикъл;

            - Подход и реализация на изследователски проект;

            - Методика на преподаването по дървени духови инструменти;

            - История на цигулковото изкуство;

            - Съвременна нотация в областта на хоровото изкуство;

           - Особености на френското произношение при четене, говорене и пеене;

            - Италиански с музика;

            - Български език за чуждестранни студенти – музиканти.

  • Академичния съвет на НМА утвърди Правилник за дейността на АЦЕД О, който урежда устройството, дейността, управлението и финансирането на Центъра.
  • АЦЕДО ще развива стратегията за продължаващо обучение и учене през целия живот чрез квалификация и преквалификация на специалисти в областта на музикалното образование.
  • За популяризирането на АЦЕДО в рамките на проекта са изработени множество печатни и рекламни материали – плакати, брошури, информационни справочници.

  АЦЕДО ще развива своята дейност и след приключването на проекта, с ръководител гл. ас. Кремена Ангелова.

  Проф. д-р Димитър Момчилов благодари на екипа на проекта за положените усилия и постигнатите резултати. От своя страна Екипът изказа своята благодарност към ректора и цялото ръководство на НМА за доверието и подкрепата.

 

  Снимки от събитието можете да видите тук - http://www.nma.bg/bg/media/photo/?id=33

 

ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Тел. 4409752, 4409776, acedo_nma@mail.bg

 

            Този документ е създаден в рамките на проект „СЪЗДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ /АЦЕДО/ В НМА “ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”   с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

« Назад към всички новини