Проект на Правилник за устройството и дейността на АЦЕДО

18.09.2014Проект на Правилник за устройството и дейността на АЦЕДО

      Екипът на проект BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров” представя на академичния състав на НМА проект на Правилинк за устройството и дейността на АЦЕДО.

Докуменът е изготвен в изпълнение на дейностите, заложени в проекта.

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

« Назад към всички новини