Информационна работна среща за академичния състав на НМА с екипа за управление на проекта “Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

14.06.2013Информационна работна среща за академичния състав на НМА с екипа за управление на проекта “Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ДО АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ  НА   Н М А

            Във връзка с реализирането на ПРОЕКТАСъздаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”,  екипът за ръководство, организация и администриране на проекта има удоволствието да ви покани на ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА за стартирането на Дейност 4 „Разработване на електронни учебни модули за дистанционно обучение и необходимите за тях електронни и мултимедийни помагала” и Дейност 5 – „Разработване на учебни планове и програми за дистанционно обучение” по проекта.

Срещата ще се проведе на 19 юни 2013 г. /сряда/ от 14.00 часа в зала № 55.

С уважение:

               ЕКИПЪТ НА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0055

„Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО/в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

« Назад към всички новини