Основни правила и процедури

ОСНОВНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ

за планиране, разпределение и разходване на средствата,

отпуснати целево от МОМН

за научна или художественотворческа дейност

в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Правилата и процедурите се основават на регламентираното в НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНКАТА, ПЛАНИРАНЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРИСЪЩАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА НАУЧНА ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ, в сила от 01.01.2017 г., Правилника за устройството и дейността  на НМА ”Проф. Панчо Владигеров” и Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Планирането и разпределението на средствата се извършва на база единни критерии, приети от Академичния съвет.

Основен принцип е конкурсното начало.

Процедурата включва три етапа:

I. Планиране на проекти, финансирани от МОН

Ректорът издава Заповед, с която открива конкурса и назначава комисия за неговото организиране, провеждане и отчитане.

В конкурсите за финансиране на проекти могат да участват:

-         преподаватели на основен трудов договор или трудов договор за допълнителен труд при друг  работодател по чл.111 от КТ;

-         докторанти;

-         студенти;

-         колективи.

Ръководител на научноизследователския или творческия колектив е преподавател от висшето училище с доказана научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, който притежава образователната и научна степен "доктор" или заема академичната длъжност "доцент" или "професор".

Ръководителят попълва (електронно) и подписва формуляр, който съдържа план-програма, предварително финансово разпределение на исканите средства по години, план-сметка за първата година (когато проектите са продължаващи над една  година) и списък на участниците в проекта. Когато проектите са продължаващи над една  година, всяка следваща се представя на комисията актуализиран план-сметка за разпределение на средствата.

В Учебен отдел, в обявените срокове, се подават  следните документи:

          - формуляр – два подписани екземпляра;

          - две рецензии – една от вътрешен и една от външен рецензент;

          - протокол от заседание на катедрен или факултетен съвет.

Комисията не разглежда непълен комплект документи.

II. Предварителен финансов контрол и реализацията на проекта

Отговорният служител предоставя на финансовия контрольор копия от: заповедта за назначаването на Комисията, протокола от заседанието за оценка и класиране на проекти и списък на одобрените проекти по факултети.

Всеки ръководител на проект попълва  и подписва лично предложение (типов документ на системата) за поемане на задължение/извършване на разход, съгласно финансовия разчет .

Финансовият контрольор извършва проверка на предоставеното досие и дава мнение за съответствие.

Предложението се предоставя последователно (лично или служебно) на главния счетоводител за разрешение и на ректора за утвърждаване, след което започва усвояване на средствата.

Разходите се доказват с фактури, протоколи, заповеди за командировка, договори, които се предоставят отново на финансовия контрольор за мнение за съответствие.

Счетоводните документи заедно с мнението на финансовия контрольор (изразено върху типов документ) се предават от ръководителя на проекта в счетоводството за извършване на съответните плащания.

III. Отчет за реализирания проект

След реализирането на проекта, в посочените срокове (раздел VI на формуляра), ръководителят на проекта представя в Учебен отдел отчет за изпълнението му.