Стипендии

Уважаеми студенти,

през учебната 2017/2018 година ще имате възможност да кандидатствате за стипендии - по ПМС № 90 и по Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В сайта на Национална музикална академия ще може да намирате навременна и точна информация за сроковете за кандидатстване и подаване на хартиените носители на документите. Своевременно ще бъдете информирани и за всяка промяна, ако има такава от предишните кампании.

За въпрпоси относно кандидатстване за стипендия по ПМС № 90 - Лили Попова - 4409 791