Кандидат-докторанти извън Европейския съюз

                Кандидат-докторанти - граждани на държави извън Европейския съюз

 Информация за кандидат-докторанти, които са граждани на държави извън Европейския съюз за обучение в:                                                                                            

-  подготвителен курс                                                                                                                   

- за образователната и научна степен  “Доктор“                           

І. Необходими документи за кандидатстване:     

1. Заявление до Ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:                                                                                                                                   

 -  бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование                                                                                                                                           

2. Копие на дипломата за завършена степен „магистър“ и приложение с оценките или академична справка.  

3. Документи за признато висше образование, придобито в чужда страна – подават се в Национална музикална академия. Накрая на приложеното заявление са посочени необходимите документи.

/Заявление за признаване на висше образование/                                                                                                                     

4. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.                                                                                                                

5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.                                                                                                                     

6. Две снимки.                                                                                                                              

7. Ако документите не се подават лично от кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва  да бъде преведено на български език.                                                                                                                                          

8. Декларация за информираност относно обработването на лични данни.

        Документите по т. 2 и т. 5 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат в един екземпляр с оригинален  апостил, заверки и подписи, и две копия на заверените и преведени документи.

          Чуждите документи трябва да са удостоверени /заверени/ от Министерството на външните работи на издаващата страна, след което – легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

           Документите, произхождащи от държави – страни по Хагската конвенция и снабдени с „апостил“, няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма „апостил“. В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с „апостил“,       за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени /легализирани/ съгласно общоприетата досегашна процедура – да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което – легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

ІІ. Български език: за тези, които нямат документ, посочен в т.4                          

1. Кандидат-докторантите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по български език. До конкурсния изпит по избраната специалност се допускат само тези, които имат оценка минимум мн. добър / 4.50/ по български език.                                                                                                                                                  

2. Кандидат-докторантите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова /български език/ и специализирана подготовка в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи.                                

3. Тези, които владеят български език, но нямат документ за това, се явяват на изпит по български език – писмен и устен.

ІІІ. Срокове за подаване на документите:                                                                  

1. За подготвителен курс – 01 до 03 септември                                                                

2. За образователната и научна степен „Доктор“ – за процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават до 25 юни в годината на кандидатстване и заплащане на такса от 300 лв. за извършване на стандартна услуга за проверка на документите от НАЦИД; след този срок – най-късно до 03 септември и заплащане на такса от 450 лв. за извършване на бърза услуга за проверка на документите от НАЦИД или от 15 ноември до 15 декември за кандидатстване за обучение от втория семестър на съответната учебна година за кандидатите, които владеят български език.

          Приемните изпити се провеждат след представяне в срок на пълния комплект от документи, посочени по-горе.

         След подаването на документите в НМА, по служебен път те се изпращат в Министерството на образованието и науката на Република България за издаване на удостоверение за виза D.

ІV. Годишни такси за обучение на новоприети:

- За подготвителен курс – 3200 евро                                                                                   

- За образователната и научна степен „Доктор“ – 7200 евро

V. Продължителност на обучението:                                                                    

- подготвителен курс – една учебна година                                                                      

- редовна докторантура – три учебни години.