НОВ ПРОЕКТ „Студентски практики – фаза 1“

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРОЕКТ

BG05M2OP001-2.002.07-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1“

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

 

Настоящият правилник урежда процедурата по извършване на допустимите дейности по проект „Студентски практики-фаза 1“ в НМА “П. Владигеров“ и е съобразен изцяло с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите на проекта, публикувана в Информационната система на проекта.

Стартира проект „Студентски практики“ фаза І по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първата фаза на проекта ще  продължи до 31.12.2017 г.

 Целта на проекта е да подпомогне на студентите в натрупване на допълнителни знания и умения в професионалното им развитие и да улесни реализацията им на пазара на труда, а също  да стимулира връзката между висшите училища и бизнеса, да осигури на студентите непосредствени впечатления в реална работна среда, да се създадат полезни контакти с оглед бъдещи взаимни ангажименти.

 За участие могат да кандидатстват студенти редовна и дистанционна форма на обучение със студентски права, обучаващи се в Национална Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“.

За успешно практическо обучение се счита проведена практика в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв., а на академичния наставник и ментора допълнително възнаграждение.

 

I. СТУДЕНТИ:

1. Право на участие:

1.1. Всеки студент (редовна и дистанционна форма на обучение), който притежава студентски права, независимо от годината на обучение в НМА.

1.2. Семестриално завършилите, които са допуснати до държавен изпит или защита на дипломна работа, сключват договор за практическо обучение не по-късно от първата обявена дата за държавен изпит или защита на дипломна работа.

1.3. Всеки студент може да участва по веднъж за всяка образователно-квалификационна степен. съответно ОКС “ Бакалавър“ и ОКС “Магистър“.

1.4. Студенти, участвали в проект „Студентски практики“ – 2013-2015 г. имат право на повторно участие в проект “Студентски практики-фаза 1“ – 2016-2017 г.

2. Студентът не се допуска до практика, ако се намира в трудови правоотношения или други допустими от законодателството отношения с обучаващата организация преди сключване на Договор за практическо обучение

3. Студентът не се допуска до практика, ако се намира в родствена или съребрена връзка със собственика и/или член на управляващо звено в обучителната организация и ако избрания ментор е в родствена или съребрена линия със студента;

4. Всяка практика се състои от 240 часа, осъществени в реална работна среда, на територията на работодателската организация, с максимална продължителност 6 месеца.

5. Академичният наставник подпомага, наблюдава и контролира осъществяването на практическото обучение

6. Проверки на практикантите се извършват от функционален експерт от ВУ, екип за организация и управление на проекта от МОН и/или други органи за контрол.

7. Студентът спазва следната процедура за кандидатстване по проект „Студентски практики-фаза 1“:

7.1. прави регистрация на собствен профил в информационната система на проекта:  http://praktiki.mon.bg/ ;

7.2. кандидатства по позиция с програма, отговаряща на неговата професионална област;

7.3. избира свой академичен наставник, като предварително е осъществил контакт с него и е получил съгласието му;  

7.4. изготвя съвместно с ментора и академичния си наставник график на обучението си в съответствие с чл. 8, т. 2 от Инструкцията;

7.5. генерира Договор с НМА от своя профил, принтира го в 3 екземпляра и го предоставя на водещия функционален експерт (ВФЕ) на НМА, Ректорат, 1 ет., ст. № 19, заедно с банков документ, удостоверяващ личната банкова сметка в лева на студента в Societe Generale Express Bank;

7.6. предоставя договора в приемното време на ВФЕ най-късно 7 дни преди началото на практиката.

7.7. подписва договор с НМА, след проверка за съответствие на изискванията по Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проект „Студентски практики – фаза 1“ от страна на ВФЕ. Договорът не може да носи дата, предхождаща датата на договора между обучаващата организация и НМА.

7.8. редовно отбелязва в профила си в информационната система ежедневното си участие и извършените дейности в практиката съгласно утвърдените график и програма, а менторът потвърждава участието по електронен път.

7.9. генерира финален отчет за дейността си в информационната система на проекта при приключване на практиката, който се потвърждава от ментора и академичния наставник до 5-о число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката;

8. След успешното приключване и отчитане на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.

9. Участието в проект „Студентски практики – фаза 1“  НЕ замества предвидената по учебен план практика.

 

 

 

II. АКАДЕМИЧНИ НАСТАВНИЦИ

1. Академични наставници могат да бъдат преподаватели на трудов договор в НМА, които имат завършено висше образование (минимум ОКС „Магистър“) и минимум 3 години преподавателски опит във висше училище.

2. Всеки академичен наставник може да бъде отговорен за максимум 15 студента по едно и също време

3. Академичният наставник уведомява ВФЕ за своето съгласие за участие в проекта и се регистрира в информационната система с всички изискуеми данни

4. Академичният наставник сключва договор (граждански или Допълнително споразумение) с НМА, който се качва в системата

5. Академичният наставник потвърждава от своя профил програмата на практическото обучение на студента, изготвена от ментора и следи за изпълнението на утвърдения график.

6. Академичният наставник подпомага студента по време на практическото обучение, включително и чрез посещения на място в работодателската организация

7. В края на практиката академичният наставник потвърждава чрез информационната система изготвения финален отчет от студента до 5-то число от месеца, следващ месеца на приключване на практиката.

8. Академичните наставници генерират в системата и предоставят своите отчети в 4 екземпляра в ст. 19 на ВФЕ до 10-то число на месеца, следващ месеца на приключване на практиката. При непредставен отчет, НМА не дължи възнаграждение на академичния наставник.

 

III. ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНТОРИ

1. Допустими обучаващи организации по проекта могат да бъдат: стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, училища и обучителни организации, работодателски организации и други юридически лица.

2. Обучаващите организации и менторите по проекта е необходимо да се регистрират в информационната система на проекта: http://praktiki.mon.bg/.

3. Легитимни за участие са организации с дата на регистрация минимум 6 месеца преди датата на регистрация в проекта.

4. Обучаващата организация публикува в профила си в системата обяви в съответствие с желанието си за наемане на студенти, в съответните професионални направления. --Студентът вижда обявените места в профила си и кандидатства за избрана от него позиция.

5. След утвърждаване на кандидатурата на обучаващата организация и окончателен избор от страна на студент, организацията генерира от профила си Договор с НМА, който се представя лично в три екземпляра на ВФЕ за НМА, Ректорат, ет. 1, ст. № 19.

6. Обучаващата организация има правото да откаже кандидатура на студент за практическо обучение, ако прецени, че той не отговаря на изискванията й.

 7. Организацията избира ментор за провеждане на практиките, който се регистрира в системата на проекта. Той трябва да бъде в трудово-правни отношения с работодателя най-малко 6 месеца преди началото на практиката. Менторът следва да притежава висше образование и минимум 3 години професионален опит в съответното направление.

8. Един ментор може да отговаря едновременно за не повече от 10 студенти-практиканти.

9. Задължения на ментора: 

9.1. регистрира се в системата на проекта;

9.2. генерира договор с НМА от своя профил, който се представя в три екземпляра на ВФЕ за НМА, Ректорат, ет. 1, ст. № 19;

9.3. изготвя програма за практическото обучение на студента, обхващаща всички 240 часа в обучаващата организация;

9.4. запознава студента с правилата и спецификата на съответното място за провеждане на практиката, възлага задачи и следи за тяхното изпълнение;

9.5. в края на практиката внася в системата оценката си за представянето на студента.

9.6. не потвърждава успешно приключване на практиката в случай на установени нарушения от страна на студента.

9.7. генерира отчет за полагащото се възнаграждение, принтира го в 4 екземпляра и го представя на ВФЕ за НМА, Ректорат, ет. 1, ст. № 19, до 2 месеца след приключването на практиката и до 10-то число на последния месец от изпълнението на проекта.

10. При неспазване на срокове по т. 9.7., възнаграждение на ментора не се дължи.

 

 

*НМА си запазва правото да откаже сключване на договор с обучаваща организация по своя преценка.

**Всички сключени договори с участниците по проекта, подписани и подпечатани от страните, ще бъдат налични в информационната система на проекта към съответната дата на начало на практическо обучение.

 

 

 

 Контакти:
Екип „Студентски практики“ в НМА: 

Петя Кисимова – Водещ функционален експерт
тел.: 02/4409 783
e-mail: info@nma.bg

Ректорат, ет. 1, ст. № 19

 

Стоян Ангелов – Технически изпълнител

Тел.: 02/4409 789

Е-mail rain@nma.bg

Ректорат, ет. 1, ст. № 12

 

Красимира Ханджиева-Колова

Станка Григорова – Експерти финансово-счетоводно обслужване

Е-mail krasi@nma.bg, tania@nma.bg

Тел.: 02/ 4409 793

Ректорат, ет. 3, Счетоводство