Камерна музика

Срок на обучениие:

- 1 учебна година, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен със специалност инструментално изкуство – вид инструмент;

- 2 учебни години, редовно обучение, за студенти с бакалавърска степен с друга специалност.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: камерна музика, специален предмет – вид инструмент, клавирен съпровод (за пианисти), симфоничен оркестър (за всички останали), методика на камерната музика, педагогика;

- избираеми: история на инструмента, методика на обучението по инструмент, педагогическа практика, история на изкуството, инструментознание, музикална психология, философия на музиката, музикален мениджмънт, музикална естетика, композиция, импровизация, исторически танци, музикален анализ, духова оркестрация, оркестрови трудности, учебен хор, хорознание, история на българската музика, подход и реализация на изследователски проект;

- факултативни: чужд език, философия, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като камерни изпълнители, солисти, акомпанятори, солист-оркестранти в различни оркестрови формации;

- да обучават кадри по специалността камерна музика и вид инструмент във висши учебни заведения, ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални самодейни и професионални ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

 

« Назад