Тамбура

Срок на обучение: 4 учебни години, редовно обучение.

За придобиване на степен "бакалавър" са необходими 240 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни художественотворчески изяви, участия в международни фестивали, награди от национални и международни конкурси.

Изучавани дисциплини:

задължителни: специален предмет – тамбура, камерни ансамбли, задължително пиано, фолклорен оркестър, инструментознание, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, история на инструмента, полифония, методика, педагогическа практика, история на българската музика, музикален анализ;

избираеми: фолклорен оркестър, дирижиране фолклорен хор, дирижиране фолклорен оркестър, импровизация, ансамблова практика, композиция, четене на партитури, оркестрация фолклорен оркестър, пеене във фолклорен хор, философия, ритмика, управление на музикалните изкуства, история на изкуството, музикална естетика.

факултативни: чужд език, спорт.

Начин на дипломиране: държавен изпит – концертни програми по специален предмет и по камерни ансамбли.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- да концертират като солисти, ансамблови изпълнители, солисти във фолклорни ансамбли, оркестри и фолклорно-инструментални състави;

- да обучават кадри по специалността тамбура и камерни ансамбли в ДМШ, СДУ, ПТУ, СМУ и др.;

- да провеждат научноизследователска работа в областта на фолклорно инструментално-изпълнителското изкуство;

- да ръководят различни инструментални, инструментално-фолклорни, самодейни и професионално-фолклорни ансамбли;

- да извършват всички видове дейности, изискващи висше музикално образование.

« Назад