Теория на музиката

теория на музикатаРъководител катедра:
Проф. д-р Андрей ДИАМАНДИЕВ

Катедрата се оформя като едно от основните градивни звена в структурата  на Музикалната академия, с разнообразни функции и задачи, произтичащи от разностранните аспекти, цели и нужди на висшето музикално образование. Тази катедра е свързана с всички специалности и факултети, тъй като обединява дисциплините, изучавани в цялостния музикалнообразователен процес: солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, инструментознание, оркестрация, естетика, философия, педагогика.

Катедрата се развива интензивно и динамично поради своята специфика и многосъставност. В нея са работили някои от най-забележителните български творци като Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Асен Карастоянов, Александър Райчев, Димитър Сагаев. Тук е съсредоточена основната дейност, свързана с изучаването на музикалнотеоретичните дисциплини, тук се създават фундаментални трудове, които представляват основата на българската музикалнотеоретична наука, засягаща всички сфери на знанието, на педагогиката на преподаването, на специализираните научни изследвания. Основополагащи са трудовете на доц. Константин Константинов, проф. Иван Пеев, проф. Камен Попдимитров, които прокараха интегративните връзки на дисциплината солфеж с другите теоретични дисциплини.

Притокът на нови сили, на нови поколения педагози, които развиват традициите на своите предшественици и откриват нов етап в теоретичното музикознание, изиграва решаваща роля за ръста на катедрата. Откриването и създаването на нови попълнения в катедрата е било стратегическа цел и задача за перспективно мислещите големи български творци Парашкев Хаджиев, Веселин Стоянов, Марин Големинов, Димитър Сагаев, Александър Райчев. Те наблюдават студентите от последните курсове, завършващи композиция, и със своята прозорливост отделят и набелязват за свои приемници едни от най-добрите, които не само достойно защитават гласуваното им доверие, но извеждат на ново равнище музикалнотеоретичните дисциплини. Това са бъдещите професори в академията Бенцион Елиезер, Здравко Манолов, Пенчо Стоянов, Цветан Цветанов, Димитър Тъпков, Димитър Христов, Божидар Абрашев, Евгени Аврамов. Те стават асистенти на големите български професори, създава се приемственост и естествена връзка между поколенията, която дава своите големи резултати в кратък период от време.

В духа на тази творческа практика се появява и следващата група талантливи преподаватели – професорите Александър Текелиев, Георги Костов и Михаил Пеков, след тях и проф. Нева Кръстева, проф. Артин Потурлян, проф. Андрей Диамандиев, доц. Жорж Бонев. Съчетаването на композиторската дейност с преподаване на теоретични специалности предопределя високите творчески постижения в катедрата. За превръщането й в център на научната дейност в Музикалната академия имат особено значение трудовете и научните изследвания на професорите Томи Кърклисийски, Елена Кутева, Елена Стоянова, Звезда Йонова, Пенка Кадиева, Мария Симеонова.

Спектърът на теоретичните дисциплини се разширява с появата на нови специалности –  естетика, философия, музикална и педагогическа психология, преподавани от професорите Веска Харалампиева и Иля Йончев. От 1973 г. се открива специалността звукорежисура, чиито основи са положени от доцентите Михаил Люцканов и Славчо Маляков; по-късно тя се развива от проф. Иво Керемидчиев.

Ръководители на катедрата са били проф. Димитър Сагаев, проф. Здравко Манолов, проф. Александър Райчев, проф. Пенчо Стоянов, проф. Цветан Цветанов, проф. Звезда Йонова, проф. Нева Кръстева, проф. Веска Харалампиева, проф. Елена Стоянова, проф. д.изк. Томи Кърклисийски.

 

Fundamenta musicae

 

Научно-педагогическа колегия към Tеоретико-композиторския и диригентски факултет с ръководител проф. д-р Иля Йончев.

Обединява дейността на преподаватели, докторанти, работещи в областите: философия и естетика на музиката, музикална психология, общохуманитарни и философски проблеми на музикалната педагогика и педагогическата психология.

Цел: да се гарантират личните научни интереси и максимално висока квалификация.

Условие за участие на студенти: специалност музикална педагогика и /или музикознание – музикална естетика.

 

 

Катедра Теория на музиката

 

Солфеж 

Проф. д-р Ангелина ПЕТРОВА

Aс. Антонина НЕДЕЛЧЕВА

 

Хармония

Проф. д-р Андрей ДИАМАНДИЕВ, ръководител на катедрата

Доц. д-р Николай ГРАДЕВ

Доц. д-р Весела НАУМОВА

Ас. д-р Надежда ТОДОРОВА

 

Полифония

Проф. д-р Весела БОЯДЖИЕВА

Доц. д-р Сабин ЛЕВИ

Хон. проф. д-р Нева КРЪСТЕВА

 

Естетика, философия, педагогика

Проф. д-р Иля ЙОНЧЕВ

Доц. д-р Йордан БАНЕВ

Доц. д-р Ирина ХАРАЛАМПИЕВА

 

Оркестрация

Проф. д-р Андрей ДИАМАНДИЕВ

Доц. д-р Христо ПАВЛОВ

 

Музикален анализ

Проф. д.изк. Томи КЪРКЛИСИЙСКИ 

Доц. д-р Снежина ВРАНГОВА

 

Увод в музикознанието

Хон проф. д.изк. Кристина ЯПОВА

 

 

ТонрежисураТонрежисура

Доц. д-р Кремена АНГЕЛОВА

Доц. д-р Павел СТЕФАНОВ

Гл. ас. д-р Петър КОСТОВ

Хон. проф. Бойка АНЕВА

Хон. ас. Елена ЧАНГЪРОВА

Хон.ас. д-р Ани СВИНАРОВА