Музикознание

Срок на обучение: 5 учебни години, редовно обучение

Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет (солфеж, хармония, полифония, музикален фолклор, музикална философия), може да му бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: специален предмет, солфеж, хармония, история на музиката, музикален фолклор, пиано, чужд език, философия, инструментознание, полифония, симфонична оркестрация, четене на партитури, увод в музикознанието, научна информация в музикознанието, музикален анализ, музикална естетика, музикалнотеоретични системи, история на българската музика, стара българска музика, музикална критика, музиковедска практика;

- избираеми: педагогика, дирижиране хор от клавир, курсов хор, хорознание, музикална психология, вокална подготовка и хорови трудности, духова оркестрация, педагогическа психология, композиция, орган, музикална акустика, музикален мениджмънт, църковна музика, методика на обучението по пиано, история на джаза, пиано ІІ, оперна драматургия, хоров репертоар и литература, музикална философия;

- факултативни: интелектуална собственост и авторско право, увод в специализирания музикален софтуер, чужд език І и ІІ, спорт, история на изкуството.

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза

Предназначение на специалистите:

- научни изследвания в най-широк диапазон на съвременното музикознание;

- популяризаторска и просветителска дейност;

- критико-публицистична дейност;

- педагози по музикологичните учебни дисциплини в средните и висшите

музикалнопедагогически институти или във факултетите, катедрите, специализираните паралелки в други висши и средни учебни заведения;

- редактори и продуценти при издаване на музиковедска, популярна или учебна литература за музика, музикална периодика; специалисти за осъществяването на музикални радио- и телевизионни предавания, във филмопроизводството, в издаването на дискове и касети със записи на музика, организирането на концерти и спектакли.

Възможности за работа: в изследователски институти по изкуствознание, висши и средни учебни заведения по музика, филхармонии, музикални театри и други музикалноизпълнителски институции; в звукозаписни, филмови, радио и теревизионни студиа, редакции на издателства, периодични издания, свързани с музикалното изкуство.

« Назад