Педагогика на обучението по музика двугодишен курс

Срок на обучение:

- 2 учебни години (четири семестъра), редовно обучение, за завършили бакалавърска степен по друга специалност.

Необходими 60 кредита за година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърските справочници за съответната учебна година, достъпни на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: Педагогика, Солфеж, Пиано, Хармония, История на музиката, Увод в музикалния анализ, , Хармония с аранжиране, Курсов хор, Хорознание, Философия, Музикална естетика, Педагогическа психология, Хоспитиране, Стажантска практика, Съвременни методики в обучението по музика, Приобщаващо образование, Подход и реализация на изследователски проект, Етика и педагогика, Психология, Текуща педагогическа практика, Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда; Работа над магистърска теза с научен ръководител.

- избираеми А – Педагогически, психологически и частно-дидактически дисциплини: Теория на музикалното образование, Традиционни и алтернативни музикално-образователни модели, Спектър на музикалното въздействие, Методология на музикалното образование и методика на музикалното обучение, Музикална дидактика и музикално-учебен материал

- избираеми Б – Интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини:

 Съвременна наука и музиката, Латинският език и Musica, Музикални  шедьоври в училищните програми (ОУ), Дирижиране хор от клавир, Пиано, Български език за чужденци

 - факултативни:  Чужд език, Спорт

Начин на дипломиране: практико-приложен държавен изпит и защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

- да бъдат учители по музика в институциите от системата на предучилищното и училищното образование; в специализираните средни музикални училища или училища по изкуствата да преподават солфеж, елементарна теория, хармония, полифония, музикален анализ, четене на партитури, история на музиката, музикална литература, инструментознание, оркестрация, българска народна музика, музикална естетика; във висшите училища по музика и университетите с музикалнопедагогически специалности да преподават музикална педагогика и музикалнотеоретични дисциплини;  да провеждат научноизследователска работа в областта на музикалната педагогика и методика на музикалнотеоретичните дисциплини; да преподават в читалища и музикални школи по теоретичните музикални дисциплини (солфеж и елементарна теория на музиката); да бъдат ръководители в системата на предучилищното и училищното образование, на читалища и музикални школи; да ръководят организационно-методически музикалния живот; да ръководят музикалнотворчески колективи; да дирижират училищни хорове и оркестри; да дирижират непрофесионални (любителски) музикални състави; да работят в колективи за изработване на методика за музикално обучение, учебници по пеене и музика за общообразователните училища, както и специализирани учебници и учебни помагала по  солфеж, елементарна теория, история на музиката, музикална литература, музикален фолклор, инструментознание, музикални форми за изучаване в средните музикални училища или училищата по изкуствата.

      Като учители по музика могат да работят във всички учебни институции, в които се преподава музика, в читалища, редакции и др. - на длъжностите учител, преподавател, редактор, диригент на непрофесионални музикално-изпълнителски състави.

« Назад