Теория на музиката

Срок на обучение – 5 учебни години, редовно обучение

 

Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се събират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

 

П решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет (солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, оркестрация, музикален фолклор, музикална философия), може да му бъдат присъдени до 10 кредита за периода на следването за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

 

Изучавани дисциплини:

-         задължителни: специален предмет, въведение в теория на музиката, педагогика, философия, инструментознание, музикален фолклор, солфеж, дирижиране хор от клавир, чужд език, хармония, история на музиката, пиано курсов хор, хорознание, психология, четене на партитури, полифония, музикален анализ, музикалнотеоретични системи, история на българската музика, музикална естетика, информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда, стара българска музика;

 

-         музикални избираеми:

-         музикална акустика, увод в музикознанието, вокална подготовка и хорови трудности, история на изкуството, композиция, орган, симфонична оркестрация, спектър на музикалното въздействие, методика на обучението по пиано, църковна музика, теория на композиционните техники през втората половина на ХХ век, история на джаза, управление на музикалните изкуства, импровизация, подход и реализация на изследователски проект, философия на музиката, латинският език и Musica, старинни музикални текстове

-         факултативни: чужд език, спорт, увод м музикалния софтуер, чужд език ІІ, интелектуална собственост и авторско право

 

-         избираем модул за придобиване на професионална квалификация „учител“:

 

а) задължителни дисциплини: хоспитиране, методика на обучението по музика, текуща педагогическа практика, методика на обучението в детската градина, методика на обучението по музика в училищния период (до 10 години),  стажантска практика, приобщаващо образование, възприятие и въздействие на музиката, методика на обучението по музика в училищния период (до 14 г.), педагогическа психология

 

б) избираеми дисциплини: етика, възпитателни и образователни техники, музикална дидактика и музикално-учебен материал, музиката като фактор в приобщаващото образование, музикалното обучение и инициативата „учене през целия живот“, философия и психология на играта, педагогика, свободно време и факторът „музика“, музикална лингвистика и музикална педагогика.

 

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза. За избралите модула за придобиване на квалификацията „учител“ – и държавен изпит.

 

Предназначение на специалистите:

  • да преподават във средните музикални училища и специализираните училища по изкуствата;
  • да осигуряват музикалнотеоретичното обучение (солфеж, елементарна теория на музиката) на изучаващи инструмент или пеене в читалища, музикални школи и в други музикални организации;
  • да работят като продуценти и редактори в оркестри, радиа и телевизии, при осъществяване на аудиозаписи, музикални радио- и телевизионни предавания;
  • да работят във филмопроизводството, производството на компактдискове със записи на музика;
  • да организират концерти, спектакли, музикални фестивали, конкурси и пр.

 

Възможности за работа във:

  • висши и средни училища по музика;
  • звукозаписни, филмови, радио и телевизионни студиа;
  • оркестри, оперни театри, музикални театри и др. музикални институции;
  • продуцентски компании.

 

 

 

 

 

« Назад