Специалности

Завършилите образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР могат да продължат в образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, завършилите образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР могат да продължат за образователна и научна степен ДОКТОР.

Бакалавър:Магистър след средно образование:Магистър след бакалавър: