2021

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Пиано/

Симеон Гошев - редовен докторант към Клавирна катедра,

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни подходи в клавирните версии на балетното творчество

от Игор Стравински“

Автореферат /14.01.2021 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /14.01.2021 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /14.01.2021 г./

Становища:

1. проф. д-р Даниела Андонова /14.01.2021 г./

2. проф. д-р Милена Шушулова-Павлова /14.01.2021 г./

3. доц. д-р Зорница Петрова /14.01.2021 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Интерпретационни подходи в клавирните версии на балетното

творчество от Игор Стравински“ за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Симеон Гошев

ще се проведе на 16.02.2021 г. от 11.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.