2019

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Анелия Господинова - редовен докторант към катедра "Пиано", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В

СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ

Автореферат /27.02.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /27.02.2019 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /27.02.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Евгения Симеонова /27.02.2019 г./

2. доц. д-р Зорница Петрова /27.02.2019 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /27.02.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ

ПРОБЛЕМИ В СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ за придобиване на образователната

и научна степен ДОКТОР от Анелия Господинова ще се проведе на 09.04.2019 г. от 14.00 часа в

зала № 48 на Национална музикална академия.