2019

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /композиция/

Джу Пейбин - редовен докторант към катедра "Композиция", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: “Относно спецификата при творчеството на художествени песни по стихове от

древнокитайска поезия – поглед върху произведенията на Цин Джу, Тан Сяолин и Луо Джунжун”

Автореферат /20.05.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Велислав Заимов /20.05.2019 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /20.05.2019 г./

Становища:

1. проф. Красимир Тасков /20.05.2019 г./

2. проф. д-р Иванка Влаева /20.05.2019 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /20.05.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема “Относно спецификата при творчеството на художествени песни

по стихове от древнокитайска поезия – поглед върху произведенията на Цин Джу, Тан Сяолин и Луо Джунжун”

за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Джу Пейбин ще се проведе на 25.06.2019 г. от 13.00

часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /флейта/

Дуня Стоич - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дървени духови инструменти", Инструментален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Прочути флейтисти в периода XVIII – XX век /творчески изяви, анализи,

съпоставки и констатации/“

Автореферат /20.05.2019 г./

Рецензии:

1. проф. Лидия Ошавкова /20.05.2019 г./

2. доц. д-р Борислав Ясенов /20.05.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Венцислав Киндалов /20.05.2019 г./

2. проф. д-р Албена Кехлибарева–Стоянова /20.05.2019 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /20.05.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Прочути флейтисти в периода XVIII – XX век /творчески изяви,

анализи, съпоставки и констатации/“ за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР от Дуня Стоич

ще се проведе на 27.06.2019 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /кларинет/

Кристиян  Калоянов - редовен докторант към катедра "Камерна музика и съпровод", Инструментален

факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни и ансамблови проблеми в квартетите на Паул Хиндемит и

Оливие Месиен за кларинет, цигулка, виолончело и пиано в контекста на европейската камерна

музика на XX век за този вид ансамбъл“

Автореферат /15.05.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Атанас Карафезлиев /15.05.2019 г./

2. проф. Анастас Славчев /15.05.2019 г./

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев /15.05.2019 г./

2. проф. Атанас Атанасов /15.05.2019 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /15.05.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема „Интерпретационни и ансамблови проблеми в квартетите на

Паул Хиндемит и Оливие Месиен за кларинет, цигулка, виолончело и пиано в контекста на

европейската камерна музика на XX век за този вид ансамбъл“ за придобиване на образователната и

научна степен ДОКТОР от Кристиян  Калоянов ще се проведе на 14.06.2019 г. от 13.00

часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

 

_______________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Анелия Господинова - редовен докторант към катедра "Пиано", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В

СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ

Автореферат /27.02.2019 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Ростислав Йовчев /27.02.2019 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /27.02.2019 г./

Становища:

1. проф. д-р Евгения Симеонова /27.02.2019 г./

2. доц. д-р Зорница Петрова /27.02.2019 г./

3. доц. д-р Весела Гелева /27.02.2019 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ

ПРОБЛЕМИ В СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ за придобиване на образователната

и научна степен ДОКТОР от Анелия Господинова ще се проведе на 09.04.2019 г. от 14.00 часа в

зала № 48 на Национална музикална академия.