2014

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

доц. Маргарита Баснарова–Атанасова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене"

на Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Характерни особености в творческо-изпълнителския стил на

Благовеста Карнобатлова“

Автореферат /09.04.2014/

Рецензии:

1. проф. Боянка Арнаудова

2. проф. Руско Русков

Становища:

1. проф. Илка Попова

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

3. доц. Лилия Илиева

__________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

проф. Цонка Великова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Музикално-сценично изкуство"

на Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Учебните актьорски задачи"

Автореферат /28.01.2014/

Рецензии:

1. проф. Жасмина Каменова – Костова

2. проф. д-р Румяна Каракостова

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. доц. д-р Желка Табакова

3. доц. Ирена Бръмбарова

____________________________________________________________________________________________________

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Даниела Дикова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Камерна музика и клавирен съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Клавирният акомпанимент като изучавана дисциплина и историческото му развитие

в отделни национални школи"

Автореферат /23.05.2014/

Рецензии:

1. проф. д-р Велислава Георгиева

2. проф. Анастас Славчев

Становища:

1. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

2. доц. д-р Георги Арнаудов

3. доц. Виолета Попова

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Деян Павлов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Музикално-сценично изкуство"

на Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Оркестровата и вокалната драматургия в операта „Цар Калоян” на Панчо Владигеров"

Автореферат /24.03.2014/

Рецензии:

1. проф. Боянка Арнаудова

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. доц. д-р Тони Шекерджиева-Новак

3. проф. д-р Христо Кротев

_________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Диана Маргарет Роуан - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Композиция"

Теоротико-композиторски и диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Генезис на музикалния инструмент арфа и нейното приложение в съвременното

композиторско творчество”

Автореферат /01.07.2014/

Рецензии:

1. проф. Красимир Тасков

2. проф. д. изк. Йордан Гошев

Становища:

1. проф. д.н. Филип Павлов

2. проф. Анастас Славчев

3. доц. д-р Мария Горанова

_____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

доц. Мария Белчева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Веризмът като оперно - интерпретационен стил. Вокално - драматургични и сценични

особености при пресъздаване на веристичните героини на базата на личен творчески опит"

Автореферат /07.07.2014/

Рецензии:

1. проф. Боянка Арнаудова

2. проф. Руско Русков

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. доц. Христина Ангелакова

3. доц. Лилия Илиева

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

доц. Спиро Петков - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дървени духови инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Българската школа по обой. Създаване, развитие, педагози и изпълнители“

Автореферат /14.03.2014/

Рецензии:

1. акад. Васил Казанджиев

2. проф. Марин Вълчанов

Становища:

1. проф. д-р Наташа Япова

2. проф. Георги Велков

3. проф. Магдалена Чикчева

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Галина Апостолова - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Камерни вокално-инструментални ансамбли с пиано – технически и интерпретационни

проблеми”

Автореферат /15.01.2014/

Рецензии:

1. проф. Павел Герджиков

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев

Становища:

1. проф. д. изк. Йордан Гошев

2. проф. Благовеста Константинова

3. доц. Лилия Илиева

________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

доц. Ивайло Кринчев - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Музикално-сценично изкуство"

на Вокален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни проекции на ансамбловите форми в оперите „Сватбата на Фигаро”

и „Дон Жуан” от В.А.Моцарт"

Автореферат /21.01.2014/

Рецензии:

1. доц. д-р Христо Игнатов

2. проф. д-р Румяна Каракостова

Становища:

1. проф. д.изк. Румен Любомиров Нейков

2. доц. д-р Тони Шекерджиева-Новак

3. доц. Кирил Чапликов

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Надежда Тодорова-Радева - редовен докторант  към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Хармонични явления в камерното клавирно-ансамблово творчество на

Александър Йосифов”

Автореферат /02.06.2014/

Рецензии:

1. проф. д-р Жорж Бонев

2. проф. д-р Пламен Арабов

Становища:

1. проф. д-р Андрей Диамандиев

2. проф. Михаил Пеков

3. доц. д-р Георги Арнаудов

________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Николай Моцов - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: ”Някои стилистични и интерпретационни аспекти във вокалното творчество

на Йовчо Крушев”

Автореферат /10.11.2014/

Рецензии:

1. проф. Георги Костов

2. проф. Боянка Арнаудова

Становища:

1. проф. Павел Герджиков

2. проф. д-р Савка Шопова-Маркова

3. доц. Лилия Илиева

_______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Нона Кръстникова - редовен докторант към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Изпълнителското изкуство на Анна Томова-Синтова в световната музикална култура и

приносът му в развитието на българската певческа школа. Насоки в обучението на младия изпълнител"

Автореферат /17.10.2014/

Рецензии:

1. проф. Илка Попова

2. проф. д-р Румяна Каракостова

Становища:

1. проф. Боянка Арнаудова

2. проф. Руско Русев

3. доц. Лилия Илиева

________________________________________________________________________________________________________________

Научна степен "Доктор на науките" 

Дисертационен труд на проф. д-р Цонка Великова на тема „Изкуството да възпитаваш таланти (Базовото психодвигателно

възпитание на певеца-актьор като фундамент за творческо развитие. Съвременен методологичен поглед)” за придобиване

на научната степен "Доктор на науките" в професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Автореферат /14.07.2014/

Рецензии:

1. проф. д.изк. Румен Нейков

2. проф. д-р Румяна Каракостова

3. доц. д-р. Мария Илиева

Становища:

1. проф. д-р Юлиян Куюмджиев

2. проф. Жасмина Каменова-Костова

3. доц. д-р Желка Табакова

4. доц. д-р Миглена Ценова-Нушева

_________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Виктория Христова - редовен докторант  към катедра "История на музиката и етномузикология", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: Творчески постижения на Кремена Станчева и „Мистерията на българските гласове“

Автореферат /05.09.2014/

Рецензии:

1. проф. д-р Дора Христова

2. доц. д-р Мануела Бончева

Становища:

1. проф. д-р Лидия Литова- Николова

2. проф. д-р Светла Калудова-Станилова

3. доц. д-р Наталия Рашкова

________________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Влада Беспалова - редовен докторант към Клавирна катедра, 

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Стилистични и изпълнителски проблеми в клавирното творчество на Модест Мусоргски”

Автореферат /22.01.2014/

Рецензии:

1. доц. д-р Ростислав Йовчев

2. доц. д-р Марияна Булева

Становища:

1. проф. д-р Атанас Куртев

2. проф. Анастас Славчев

3. доц. д-р Зорница Петрова

_______________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство

Владимир Попов - редовен докторант към катедра "Класическо пеене" на Вокален факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Репертоарни насоки и новаторски идеи в Русенската опера в периода 50-те – 80-те години

на 20-ти век“

Автореферат /07.10.2014/

1. проф. Боянка Арнаудова

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова

Становища:

1. проф. Илка Попова

2. проф. Реса Колева

3. доц. д-р Ваня Бъчварова

__________________________________________________________________________________________________________________

По професионално направление "Музикално и танцово изкуство" 8.3.

Йоаннис Филарету - редовен докторант към катедра "Камерна музика и клавирен съпровод",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Интерпретационни проблеми в музиката на Федрос Калаварис”

Автореферат /05.03.2014/

Рецензии:

1. проф. Мая Патронева

2. доц. д-р Георги Арнаудов

Становища:

1. проф. Евелина Арабаджиева

2. проф. Румен Байрактаров

3. доц. д-р Адриан Георгиев