2020

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Флейта/

Десислава Петева - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дървени духови инструменти",

Инструментален факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Синкретичност на физиологични и психологични методи на обучение в профила

на музиканта флейтист"

Автореферат /28.01.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Сава Димитров /28.01.2020 г./

2. доц. д-р Георги Арнаудов /28.01.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Атанас Карафезлиев /28.01.2020 г./

2. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /28.01.2020 г./

3. доц. д-р Борислав Ясенов /28.01.2020 г./

Публичната защита на дисертационния труд на тема "Синкретичност на физиологични и психологични методи на

обучение в профила на музиканта флейтист" за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР

от Десислава Петева ще се проведе на 27.02.2020 г. от 13.00 часа в зала № 48 на Национална музикална академия.

__________________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Хорово дирижиране/

Деница Чардакова - редовен докторант към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Специфика на художествената изразност в акапелното хорово творчество

на Любомир Пипков"

Автореферат /19.02.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Виржиния Атанасова /19.02.2020 г./

2. доц. д-р Весела Гелева /19.02.2020 г./

Становища:

1. проф.Теодора Павлович /19.02.2020 г./

2. проф. д. изк. Йордан Гошев /19.02.2020 г./

3. проф. д.изк. Стефан Хърков /19.02.2020 г./

____________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Хорово дирижиране/

проф. Теодора Павлович - докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Дирижиране", Теоротико-композиторски и

диригентски факултет при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: „Психологически основи на диригентското изкуство”

Решение

Автореферат /21.02.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д-р Адриана Благоева /21.02.2020 г./

2. проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова /21.02.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Юлиан Куюмджиев /21.02.2020 г./

2. доц. д-р Григор Паликаров /21.02.2020 г./

3. доц. д-р Георги Арнаудов /21.02.2020 г./

______________________________________________________________________________________________________

Образователна и научна степен "ДОКТОР"

по "Музикознание и музикално изкуство", професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство /Музикална естетика/

Емил Деведжиев - редовен докторант към катедра "Теория на музиката", Теоротико-композиторски и диригентски факултет

при Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров".

Тема на дисертационния труд: "Музикологично рационалното и музикално нерационалното"

Автореферат /24.02.2020 г./

Рецензии:

1. проф. д.изк. Кристина Япова /24.02.2020 г./

2. доц. д-р Йордан Банев /24.02.2020 г./

Становища:

1. проф. д-р Иля Йончев /24.02.2020 г./

2. доц. дн Димка Гичева-Гочева /24.02.2020 г./

3. доц. д-р Асен Давидов /24.02.2020 г./