Правилник за вътрешния ред в студентските общежития на НМА


I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Този правилник урежда правата и задълженията на настанените в студентските

общежития и вътрешния ред в тях. Той е задължителен за настанените, гостите и длъжностните

лица без разлика на националност, възраст, пол и вероизповедание.

Чл.2. (1) Пропускателният режим в общежитията е денонощен само за настанените студенти в съответния блок.

(2) При влизането в общежитията живущите показват на дежурния портиер личния си

пропуск за това общежитие или документ за адресна регистрация.

(3) Гости се допускат в общежитието в часовия пояс от 07:00 до 24:00 часа, след като дежурният портиер запише в книгата за гости данните на лицето, от представения документ за самоличност, часа на влизане и лицето, при което гостува.

(4) Гости се допускат при наличие на предварително заявена писмена покана при Управител-домакина от страна на настанения, като се вписват поканените гости. При невъзможност за предварително заявяване на поканата се допуска гостът да бъде посрещнат лично от настанения, при когото гостува, като двамата се представят и легитимират за вписване в книгата за гости едновременно.

(5) При напускане на общежитията гостите са длъжни да уведомят портиера и да се уверят, че е отбелязан часа на напускане на общежитието в книгата за гости и да заплатят нощувката си, ако има такава.

(6) За присъствието на гости във времето за почивка се изисква съгласието на всички съквартиранти.

(7) Живущите носят отговорност за спазването на вътрешния ред от гостите, които приемат.

Чл.3. (1) В общежитията се определя времето за почивка от 22 до 06 часа и от 14 до 16 часа.

(2) През определеното за почивка време обитателите и наемателите на помещения са длъжни да пазят тишина и да не смущават живущите в блока. Изключения се допускат само за случаи с разрешение на управителя на общежитието и председателя на домовия съвет, както и при ползване на обособените за самоподготовка стаи – читални и репетиционни.

Чл.4. В студентските общежития ежегодно се избират Домови съвети за контрол и управление. Това става на общо събрание на настанените в общежитието в едномесечен срок от приключването на настанителните кампании. Изборите се организират от Студентски Съвет. Правата и задълженията на домовите съвети и председателите им са подробно описани в чл. 9, 10 и 11 от Правилника за ползване на студентските общежития и стол на НМА. При неспазване на задълженията си за текущия месец по неуважителни причини, председателя на домовия съвет са освобождава и на негово място се избира друг.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЖИВУЩИТЕ

Чл.5. Настаненият в студентско общежитие има право:

(1) Да ползва всички жилищно-битови и учебно-помощни помещения в общежитието според тяхното предназначение, без да пречи на другите живущи в общежитието;

(2) Да ползва една и съща стая за целия срок на обучението си, ако е изявено желание за това и е класиран за съответната учебна година;

(3) Да избира и да бъде избиран в домовите съвети;

(4) Да прави предложения пред домовия съвет, КСБВУ и ръководството на НМА за подобряване на жилищно битовите условия

Чл.6. Настаненият в студентското общежитие е длъжен:

(1) Да познава и спазва всички изисквания на Наредбата за ползване на студентските

общежития и столове, Правилника за ползване на студентските общежития и стол на НМА и Правилника за вътрешния ред в студентските общежития на НМА;

(2) При настаняване съвместно с управителя на общежитието да направи оглед и да попълни опис за състоянието на стаята ;

(3) Да осигурява постоянен достъп на управителя на общежитието до жилищното помещение. Ако при необходимост е сменил патрона на вратата на стаята си в извън работно време да предостави още на следващия работен ден ключ от новия патрон при управител-домакините.

(4) Да проявява грижа на добър стопанин в общежитието, да опазва имуществото, да

прави разумни икономии на вода и електроенергия;

(5) Да спазва изискванията за противопожарна и аварийна безопасност;

(6) Да спазва всички санитарно-хигиенни изисквания;

(7) Да не пречи с поведението си на другите да упражняват правата си;

(8) Да освободи общежитието в десет дневен срок, след като е отпаднало основанието муза ползване, съгласно действащите нормативни документи. За всеки просрочен ден заплаща нощувка в размер определен със заповед на Ректора;

(9) Да заплаща редовно наема си и други плащания за общежитието в определените за това срокове;

(10) Да сигнализира на компетентните органи при констатиране на нарушения в СО;

(11) Да уведоми управителя на общежитието в десет дневен срок преди напускането си, да предаде стаята и полученото имущество на управителя на общежитието, както и да заплати всички дължими суми на СО, в това число и виновно причинени щети, липси и повреди, които се заплащат по продажната цена.

Чл.7. На настанения в студентското общежитие е забранено:

(1) Да се самонастанява и самопремества от една стая в друга;

(2) Да размества имуществото от едно помещение в друго без разрешение на управителя на общежитието.

(3) Да изнася извън общежитието имуществото на общежитието;

(4) Да изменя вътрешното конструктивно разпределение на помещенията и да извършва преустройство на инсталациите;

(5) Да поставя радио и телевизионни антени на покрива на общежитията.

(6) Да поставя по первазите на прозорците и фасадата на сградата предмети, които застрашават минаващите в района на блока;

(7) Да хвърля около сградата на общежитието, както и вътре в него каквито и да било

предмети, материали и отпадъци;

(8) Да уврежда материалната база и имуществото на СО;

(9) Да отглежда в стаята или в блока животни;

(10) Да регистрира в стаята, в която е настанен фирми, да я ползва за офис или склад, или да я преотстъпва на други лица;

(11) Да внася, произвежда, преработва, търгува, употребява и съхранява в общежитията взривни вещества по смисъла на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и правилника за прилагането му, както и наркотични вещества и техните аналози по смисъла на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

(12) Да преотстъпва личния си пропуск на други лица.

Чл.8. Имуществена отговорност:

(1) Лична имуществена отговорност;

1. За повреди в стаите, причинени случайно или по непредпазливост се дължи стойността на повреденото имущество по продажната или отчетната цена, както и стойността на вложения за отстраняване на повредата труд.

2. За доказани умишлени повреди се дължи стойността на повреденото имущество по продажната или отчетната цена в троен размер, както и стойността на вложения за отстраняване на повредата труд.

3. За липси се дължи стойността на липсващото по продажната или отчетната цена (по-високата от двете).

4. При неспазване на изискванията на чл.2 се заплаща хотелиерска услуга по утвърдена тарифа, която се начислява на настанените, допуснали нарушението.

(2) Солидарна имуществена отговорност;

1. За липси и повреди в общи помещения (репетиционни и читални), отдадени за временно ползване от група студенти, те носят солидарна отговорност при възстановяване на щети без установен извършител.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛ НА ОБЩЕЖИТИЕ

Правата и задълженията на управител-домакините да описани в чл. 9 от Правилника за ползване на студентските общежития и стол на НМА

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§1. Изпълнението на правилника се контролира от Пом. Ректора, Координатора, Студентски съвет, Домовите съвети и оторизираните от тях органи.

§2. За нарушаване на настоящия правилник и неспазване на Наредбата за ползване на студентски общежития и столове, Пом. Ректорът, по предложение на КСБВУ, Управител-домакините, Координатора или домовите съвети, налага следните административни наказания:

(1) Предупреждение за отстраняване от общежитие.

(2) Отстраняване от общежитие за целия период на обучението.

§3. Този правилник е изготвен в съответствие със Закона за висшето образование, Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, Правилника за ползване на студентските общежития на НМА

§5. (1) Правилникът е приет от Академичен съвет на НМА на 10.03.2011 год. и влиза в сила от датата на приемането му.

(2) 3а всички неуредени в този правилник въпроси се използват законите на Република

България.

(3) Всички изменения и допълнения по този правилник се извършват по реда на приемането му.