Правилник за ползване на студентските общежития и стол на НМА

 

 

РАЗДЕЛ І

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този правилник е разработен на основата на Наредба за ползване на студентските общежития и столове приета с ПМС № 235 от 25.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 86 от 3.10.2008 г.

Чл.2. Правилникът урежда общите условия за управление, стопанисване, условия за ползване и вътрешния ред в студентските общежития на блокове № 10 и № 22, вх. Б на НМА.

Чл.3. (1) Студентските общежития на НМА са жилищни сгради, целево предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студенти, докторанти и специализанти (и членове на техните семейства) на редовно обучение за срока на обучението, предвиден в учебния план.

(2) В студентските общежития може да се настаняват и лица от научно-преподавателския състав до 35-годишна възраст и служители, но за не повече от 5 години.

(3) Обектите по ал. 1 отговарят на изискванията определени в Наредба № 5 на Министерството на здравеопазването от 1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития (ДВ, бр. 24 от 1996 г.).

(4) Студенти, докторанти и специализанти обучаващи се в НМА извън местата, финансирани от държавата – чужденци, прекъснали, презаписали, платено обучение могат да бъдат настанени в студентско общежитие само при условия, че са останали свободни места.

Чл.4. (1) В студентските общежития на НМА са създадени възможности за продължаване на учебния процес в извън аудиторни условия като са обособени помещения за самостоятелна учебна работа – читални и репетиционни.

(2) Живущите имат право да използват помещенията само по предназначение.

(3) Ползването на читални и специализираните репетиционни се осъществява по график от живущите в блоковете студенти, докторанти и специализанти, които са изявили желание за това в писмен вид при управител – домакина на съответния блок.

(4) Не се допуска ползването на читални и специализираните репетиционни от хора, които:

 • не са редовни студенти, докторанти или специализанти на НМА;
 • не са изявили желание за това в писмен вид при управител – домакина на съответния блок.

Чл.5. (1) Студентите, докторантите и специализантите настанени в студентските общежития на НМА заплащат месечни наеми, семестриални депозити и други разноски свързани с издръжката на общежитията.

(2) Размерите на месечните наеми, семестриални депозити и други плащания в студентските общежития се определят със заповед на Ректора на НМА, съгласувано със студентски съвет. При увеличаване на цените на основните консумативи – ток, вода, парно и необходимост от увеличение на наема ръководството взема под внимание мнението на КСБВУ към студентски съвет.

(3) Български и чуждестранни учащи се – студенти, докторанти и специализанти обучаващи се в НМА извън местата, финансирани от държавата – чужденци, прекъснали, презаписали, платено обучение, както и неучащи членове на семейството (съпруг или съпруга), преподаватели и служители, заплащат месечен наем в размер на не по-малко от определените в чл.5, ал.2, увеличен с размера на държавната субсидия.

(4) Стойността на държавната субсидия за месечната издръжка на един студент в студентските общежития се определя от Закона за държавния бюджет на Република България за съответната бюджетна година.

(5) Настанените в студентски общежития учащи се, които са с неизвестни или починали родители, майки с три и повече деца, инвалиди със 70 и над 70 на сто намалена работоспособност, както и военноинвалиди заплащат през цялата година само 30 на сто от размера на месечния наем, както и 30 на сто от дължимия семестриален депозит.

(6) Живущите в студентски общежития заплащат наем до 10-то число на текущия месец и депозит през първата седмица на съответния семестър.

(7) Родители, братя, сестри и гости пребиваващи при настанените български или чуждестранни студенти, докторанти и специализанти в общежитията на НМА заплащат нощувки за гости, но не повече от три поредни и максимум десет за месец, чиято стойност се определя със заповед на Ректора. При желание могат да бъдат настанени в обособените за гости части, като заплащат определените със заповед на Ректора нощувки.

(8) Управлението на прилежащите нежилищни части на студентските общежития се осъществява от ръководството на НМА, съгласувано със студентски съвет.

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Чл.6. Дейността на студентските общежития се ръководи от:

 1. Ректора на НМА;
 2. Пом. Ректора на НМА;
 3. Координатора на НМА;
 4. Управител-домакините на блоковете;
 5. Комисията по социално-битови въпроси на учащите се в НМА.

Чл.7. (1) Комисията по социално-битови въпроси в НМА се състои от 7 души – 5 студента избрани от ОС на СС, съгласно чл. 6, т. 4 от НПСОС, Пом. Ректора и Координатор и се утвърждава със заповед на Ректора.

(2) Комисията по социално-битови въпроси на учащите се:

 1. Извършва прием на документи и класиране на кандидатите за настаняване в студентските общежития;
 2. Съставя списък на учащите се, които се настаняват без класиране;
 3. Предлага налагане на наказания на живущи в студентските общежития, които са нарушили настоящия правилник, наредбата за ползване на студентски общежития и ЗВО.
 4. Изпълнява правомощията определени в чл. 6, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, и 9 от НПСОС.

Чл.8. Оперативното организиране на работата в студентските общежития се осъществява от Пом. Ректора на НМА, съвместно с координатора, управителите, КСБВУ, домовите съвети и се изразява в следните основни дейности:

 1. Ежегодна настанителна кампания, която се осъществява по утвърден график.
 2. Разработване и определяне на критерии за класиране на подалите молби за ползване на студентски общежития.
 3. Подготовка и оформяне на документи за настаняване на класираните студенти, докторанти и специализанти в студентските общежития.
 4. Определя начина на ползване на студентските общежития от учащите се през времето на летните ваканции и практики.
 5. Периодично проверява статута на живущите в студентските общежития, прекратява и отнема правото на ползване при отпадане на основанието.
 6. Контролира и налага санкции при нарушаване на вътрешния ред и стопанисването на студентските общежития.

Чл.9. Управителят на общежитие:

(1) Отговаря за спазването на правилника за вътрешния ред;

(2) Съхранява резервен комплект ключове от всички помещения в блока.

(3) Организира и отговаря за работата на портиерите и хигиенистите в общежитието;

(4) Извършва настаняване на студенти, докторанти и други лица, имащи право на студентско общежитие в съответствие с установения ред, регламентиран с нормативни документи;

(5) Извършва приемно-предавателни действия на имуществото в жилищните помещения при настаняване, респективно при напускането им.

(6) Съвместно с председателя на домовия съвет изготвя тримесечни и годишни отчети по Приложение от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове. Отчетите се оповестяват съгласно Чл.9, ал.1, т.3 от Наредбата;

(7) Извършва ежемесечни проверки съвместно с председателя на домовия съвет за неправомерно пребиваващи лица в общежитието и предприема мерки за отстраняването им;

(8) Оформя и съхранява документите на настанените в общежитието и следи за извършване на адресна регистрация от живущите;

(9) Поддържа ежедневна база данни на настанените лица в съответното студентско общежитие, както в електронен така и на хартиен носител. Задължително е своевременното отразяване на промените.

(10) Отговаря за състоянието на общежитието, за инсталациите и съоръженията в него и предприема действия за своевременно отстраняване на аварии и повреди;

(11) Осигурява и контролира достъпа до главните ел. инсталации, абонатни станции и контролните електромери;

(12) Осигурява зареждането и ежедневно контролира правилното използване на хигиенните препарати от хигиенистите;

(13) Подава заявки за извършване на аварийни и текущи ремонти на сградния фонд, инсталациите и уредбите в него при Пом. Ректора;

(14) Осигурява достъп на лица от обслужващите фирми /поддръжка и ремонт/ и в отсъствие на настанените при необходимост от спешно отстраняване на повреди и аварии, които могат да доведат до сериозни щети или представляват заплаха за пребиваващите в блока;

(15) Оказва пълно съдействие на контролните органи по охрана на труда, пожарната иаварийна безопасност, РИОКОЗ и други;

(16) Прави предложения за налагане на наказания при условията и по реда определени в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и правилниците на НМА;

Чл.10. Общите събрания на блоковете избират домови съвети от настанените учащи се. В състава на домовия съвет се включват: председател, управителят на общежитието и трима до петима членове.

Председателят и членовете на домовия съвет се избират и се освобождават от настанените в общежитието по график и ред, определени от студентския съвет, и са студенти или докторанти. Председателят и членовете на домовия съвет се избират за срок от една година.

Домовият съвет избира председател измежду състава си и има следните основни функции. :

 1. Дава мнение и становище на КСБВУ за правилното прилагане на настоящия правилник и наредбата за ползване на студентските общежития.
 2. Дава предложения за начина за изразходване на събраните средства от внесените депозити.
 3. Оказват съдействие на управител-домакините и организират конкретна дейност сред живущите за спазване на вътрешния ред и опазване на собствеността в студентските общежития.
 4. Предлагат чрез КСБВУ на НМА да се налагат санкции на нарушителите.

Чл.11. Председателят на домовия съвет има право на:

(1) възнаграждение в размер една трета от възнаграждението на управителя, което се осигурява в рамките на бюджета на НМА.

(2) Заплащане на 30 на сто от размера на месечния наем през цялата година.

(3) Да бъде настанен при възможност в самостоятелна стая.

(4) Председателят на домовия съвет:

 1. съвместно с управителя изготвя тримесечните и годишните отчети по чл. 9, ал. 1, т. 2;
 2. да дава становища по предложенията за налагане на наказания при условията и по реда на наредбата;
 3. съвместно с управителя извършва ежемесечни проверки за спазването на правилника за вътрешния ред и за неправомерно пребиваващи лица в общежитието;
 4. свиква и ръководи заседанията на домовия съвет;
 5. прави предложения за извършване на ремонти и участва в приемането на извършените ремонтни работи на студентското общежитие;
 6. при възникнало основание сезира компетентните органи за предприемане на мерки и налагане на наказания.

(5) Председателят на домовия съвет е длъжен ежемесечно да присъства при засичането на контролните електромери за изконсумираната ел. енергия от живущите. След засичането на данните изготвя протокол и го представя на Управител-домакина за подпис, след което го предоставя на координатора на НМА.

Чл.12. (1) Във всяко общежитие се определят отговорници на етаж, които подпомагат дейността на управителя по спазването на правилника за вътрешния ред.

(2) Отговорниците на етаж се определят от домовия съвет. Те могат да бъдат и членове на домовия съвет.

(3) Броят на отговорниците на етаж се определя от домовия съвет по предложение на управителя на общежитието съгласувано със студентския съвет, като за всеки етаж може да се определя и повече от един отговорник.

Чл.13. За нанесени щети по неопазване на жилищните помещения, оборудване и имущество в студентските общежития и на прилежащите към тях територии се заплаща по пазарни цени от живущите.

Чл.14. Изразходването на електрическа енергия в студентските общежития на НМА се осъществява на принципа на лимитно-разходен норматив, който е включен в месечния наем. Преразхода се заплаща отделно за всеки месец съгласно Приложение № 1.

Чл.15. Постъпилите средства от наеми от външни организации и физически лица се използват за придобиване на дълготрайни материални активи и обезпечаване издръжката на общежитията.

 

 РАЗДЕЛ ІІІ

 

ПОЛЗВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ

 

 

Чл.16. (1) Право на ползване на студентско общежитие имат студенти, докторанти и специализанти с установени жилищни нужди в населеното място, където се обучават, при условие че те или членовете на техните семейства не притежават в съответното населено място жилище годно за целогодишно обитаване, не ползват такива, предоставени им от държавата и общините и не им е налагано наказание „отстраняване от общежитие”.

(2) Наличието на обстоятелствата по ал. 1 се установява с декларация на учащите се.

(3) Семейства, в които единият съпруг е студент, докторант или специализант и е класиран за настаняване в студентско общежитие, се настаняват в самостоятелна стая.

(4) Братя или сестри, както и брат и сестра - учащи се, по тяхно желание и при възможност се настаняват в самостоятелна стая.

(5) По предложение на КСБВУ Ректора може да настани асистенти, преподаватели и служители на НМА в размер до 3 % от жилищния фонд на студентските общежития.

Чл.17. Кандидатите за настаняване в студентско общежитие подават до КСБВУ следните документи:

 1. Молба – декларация по образец и такава, за имущественото състояние и дохода на член от семейството.
 2. Уверение за студентско положение (статут) за настоящия семестър.
 3. Служебно бележка издадена от управител-домакините за липса на финансови и имуществени задължения.
 4. Заповед за зачисляване в докторантура и специализация.
 5. Удостоверение за братя и сестри, учащи се.
 6. Копие от смъртен акт за починали родители – за сираци.
 7. Решение на ТЕЛК за съответната група инвалидност – за инвалиди.
 8. Служебна бележка от ДОВДЛРГ, ако са живели там до навършване на пълнолетие.
 9. Акт за граждански брак.
 10. Акт за раждане на деца.

Чл.18. При установяване на подадени неверни данни от кандидатите за общежитие от КСБВУ, същите губят правото си за ползване на такова.

Чл.19. (1) Класирането и обявяване на резултатите от него се извършва до 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за подаване на документи от КСБВУ, която прави предложение на Ректора за издаване на настанителни заповеди.

(2) Учащите се настаняват в студентско общежитие в 10 (десет) дневен срок от получаване на настанителната заповед само за срока, който е определен в настанителната заповед за учебната година.

Чл.20. (1) Класирането на несемейни студенти държавна поръчка се извършва на база среден месечен доход на член от семейството на кандидатите за предходните 6 (шест) месеца.

(2) При наличието на свободни места се настаняват несемейни студенти на платено обучение (чуждестранни граждани извън ЕС и ЕИП), които заплащат сумите по чл. 5, ал. 2 увеличени с размера на държавната субсидия.

(3) Прекъсналите студенти губят право на общежитие. При наличие на свободни места, същите се настаняват на нощувки. Изключение се прави за прекъснали сираци, студенти, които до навършване на пълнолетие са живели в ДОВДЛРГ и прекъснали по болест. Студентите прекъснали по болест се настаняват при наличие на свободни места и плащат месечен наем съгласно Заповед на Ректора (увеличен с размера на държавната субсидия).

Чл. 21. (1) Без класиране след попълване на молба-декларация и прилагане на съответните документи в студентско общежитие се настаняват:

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година и заплащат такси по чл. 95, ал.2 от ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 от ЗВО.
 2. Български студенти които заплащат такси по чл. 95, ал.2 от ЗВО или са освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и 9 от ЗВО.
 • Несемейни, както и разведени или овдовели студенти, ако сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие.
 • Несемейни студенти, членове на многодетни семейства, ако един от братята или сестрите е ученик, студент, докторант или специализант.
 • Студенти-инвалиди със 71 на сто и повече намалено работоспособност.
 • Студенти с неизвестен или починал родител
 • Студенти, които до навършване на пълнолетие са отглеждани в ДОВДЛРГ.
 1. Български граждани – докторанти, ако се обучават на места, субсидирани от държавата.
 2. Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти, които учат в Република България на основание на междуправителствени спогодби или актове на Министерски съвет, ако в тях е предвидена възможност за ползване на общежитие.

            (2) Семействата или лицата по ал. 1, т. 1 и 2 се настаняват в самостоятелна стая.

(3) Братя или сестри, както и брат и сестра студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение по тяхно желание и при възможност се настаняват в самостоятелна стая.

(4) Докторантите и специализантите се настаняват по двама в стая.

Чл.22. (1) След приключване на подаването на документи Ректорът на НМА или упълномощено от него лице издава индивидуалните настанителни заповеди за настаняване за всяко лице.

            (2) За настанените по чл. 16 ал. (5), освен заповед за настаняване се сключва и договор за наем.

Чл.23. При настаняване в студентско общежитие студентът:   

 1. представя на управител-домакина документ за самоличност, две снимки, уверение за студентско положение, бележка за подадени документи в КСБВУ, заповед за зачисляване в докторантура или специализация;
 2. попълва настанителен картон за приемане състоянието на жилищното помещение и на имуществото в него.

Чл.24. При напускане на студентско общежитие студентът и управител-домакина съставят протокол за предаване на стаята и го подписват двустранно.

Чл.25. Правото за ползване на студентско общежитие се прекратява:

 1. С изтичане срока на заповедта и договора.
 2. След първата редовна сесия на дипломиране съгласно учебния план.
 3. При завършване на обучението.
 4. При прекъсване на обучението
 5. При налагане на наказание – отстраняване от общежитие.
 6. При неплащане на месечен наем, депозит и изконсумирана ел. енергия над определение лимит за повече от един месец.

Чл.26. Срокове, в които живеещите следва да напуснат общежитието считано от датата на прекратяване на основанието за ползване:

 1. За български студенти – 10 (десет) дни.
 2. За български докторанти и специализанти и за чуждестранните студенти, докторанти и специализанти – 1 (един) месец.

 

РАЗДЕЛ ІV

 

СТУДЕНТСКИ СТОЛ

 

Чл.27. (1) Студентският стол на НМА е специализиран обект, в който се осъществява столово хранене на студенти, докторанти и специализанти.

(2) Ежегодно се определя държавна субсидия за студентско столово хранене.

(3) Държавната субсидия за студентско столово хранене се ползва от студентите, докторантите и специализантите, като с размера й се намалява цената на ползваната храна, изчислена по себестойност.

(4) Държавната субсидия по ал. 3 се ползва само при представяне на документ, удостоверяващ студентското положение на хранещия се.

(5) Размерът на държавната субсидия за отделните хранения и базовата стойност за едно хранене се определя от ректора на НМА.

(4) Базовата стойност за едно хранене се определя така, че студентите, докторантите и специализантите да заплащат не по-малко от 40 и не повече от 60 на сто на сто от стойността на храната.

(6) Ректорът на НМА е утвърждава правила за контрол на целевото изразходване на държавната субсидия в студентския стол, разработени съвместно със студентски съвет.

Чл. 28. При наличие на свободен капацитет в студентския стол могат да се хранят и лица, които не са студенти, докторанти или специализанти, като заплащат за храната цена, която не може да бъде по-ниска от себестойността й.

 

 АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.29. За системно и грубо нарушаване на вътрешния ред, не опазване на собствеността и имуществото на НМА, преотдаване на стаи, както и когато повече от един месец не са изплатени наемът и депозитът по чл. 5, Ректорът на НМА налага следните наказания:

 1. Предупреждение за отстраняване от общежитие.
 2. Отстраняване от общежитие.

Чл.30. Периодично управител-домакините на бл. 10 и бл. 22 б се отчитат пред Пом. Ректора и Ректора за извършената работа по изпълнение по правилника и за възникнали проблеми при неговото прилагане.

Чл.31. По предложение на КСБВУ или по молба на заинтересовани Ректора може да отмени заповед за настаняване, ако се установи, че е дадена въз основа на документи с невярно съдържание.

Чл.32. Пребиваването на външни лица в студентските общежития става само след задължителна регистрация при портиера на блока съгласно чл. 2 от Правилника за вътрешния ред в студентските общежития на НМА.

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. По смисъла на наредбата за ползване на студентски общежития под „учащи се” се разбира студенти, докторанти и специализанти в редовна форма на обучение.

§2. За завършване на обучението по смисъла на наредбата за ползване на студентски общежития се счита:

 1. за студентите – първата (за студентките-майки с деца до 6-годишна възраст или бременни - втората) редовна дипломна сесия, определена с учебния план;
 2. за докторантите – изтичането на срока на докторантурата;
 3. за специализантите – изтичане срока на специализацията.

§3. ”Членове на семействата” с оглед настаняването в студентско общежитие по смисъла на наредбата са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца.

§4. ”Членове на семействата” с оглед месечния доход на кандидатите за общежитие са:

 1. за несемейните – родителите им, непълнолетни братя и сестри, както и пълнолетните, ако са учащи се, включително и на платено обучение или нетрудоспособни; в случаите на повторен брак на майката или бащата за член на семейството се счита новият съпруг (съпруга);
 2. за семейните – съпругът (съпругата) и децата им.

§5. Правилникът последно е променен, обсъден и утвърден на заседание на АС от 10.03. 2011 година. 

§6. Контролът по изпълнение на Правилникът за ползване на студентските общежития на НМА се осъществява от Координатор и Пом. Ректор на НМА.

 

 

 

 

Приложение № 1


Н О Р М А Т И В

за оборудване на стая в студентско общежитие на НМА

с консуматори на ел. енергия (по ПСД)

 

Ел. консуматори

Ед. мярка

W

Ел. мощност 

W

Експлоатация час./денонощие

Ел. консумация за месец

Осветление

2 х 60 W

300

6 ч.

54 kWh

Ел. лампи

2 х 40 W

300

6 ч.

54 kWh

Луминисц.

2 х 40 W

300

6 ч.

54 kWh

Ел. котлон

 

400

2 ч.

24 kWh

Ютия

 

400

1 ч.

12 kWh

Радио/ TV/PC

 

40 / 200

5 ч.

36 kWh

ВСИЧКО:

 

 

 

126 kWh

 

 

 

 

Забележка:

 1. Този разход се поема от наема.
 2. Преразходът се заплаща допълнително, както и разхода за допълнително включени ел. уреди, които не са упоменати в горната таблица.