Необходими документи

Комплект документи ще може да се закупи в НМА. В комплекта са включени изискуемите бланки на документи от Раздел І., т. 1, 3 и 4 и Раздел ІІ. т. 1 и 2.

І. За несемейни студенти:

1.      Молба-декларация (по образец).

2.      Документи за доходите на всеки член от семейството за последните 6 / шест / месеца от март до август вкл.

3.      Уверение от съответния Деканат.

4.      Служебна бележка от управител-домакина на блока за липса на финансови задължения (не важи за студентите от І курс).

5.      Студентска книжка.

6.      За ползващите предимство поради:

  • един или двама починали или неизвестни родители – към молбата-декларация се прилагат:

-          копие от препис за смъртен акт при починали родители;

-          удостоверение за раждане при неизвестни родители.

  • Родител-инвалид с над 90% намалена трудоспособност – към молбата-декларация се прибавя:

-          копие от решението на ТЕЛК.

  • Деца от многодетно семейство (три или повече) – към молбата-декларация се прибавя:

-          документи (уверения) от съответните учебни заведения, когато някой от братята/сестрите е студент, докторант, специализант или ученик;

-          копия от удостоверенията за раждане на братята/сестрите.

-          Инвалидност на учащия с над 70% намалена трудоспособност – към молбата-декларация се прибавя:

-          Копие от решението на ТЕЛК

  • Студенти, които до навършване на пълнолетие за живели в ДОВДЛРГ – към молбата-декларация се прибавя:

-          Служебна бележка от съответната институция

7.      Лична карта

8.      Две снимки

ІІ. За семейни студенти:

1.    Молба-декларация (по образец).

2.    Служебна бележка от управител-домакина на блока за липса на финансови задължения

3.    Студентска книжка за всеки от съпрузите, който е студент.

4.    Удостоверение за сключен граждански брак (копие)

5.    Удостоверение за раждане на всяко от децата (копие)

6.    Две снимки.

7.    Несемейни, разведени или овдовели учащи, грижещи се сами за непълнолетните си деца, към молбата-декларация прилагат копия на следните документи:

-          удостоверение за раждане на детето/децата;

-          съдебно решение за развод;

-          препис от смъртен акт при починал съпруг/съпруга.