Библиотека и фонотека

Библиотеката на НМА „Проф. Панчо Владигеров” съществува от основаването на Академията през 1921 г. Тя е уникално, специализирано научно-методично звено за нотни и музикално-теоретични издания у нас. Историята й е свързана с името на проф. д-р Стоян Брашованов, който я оглавява от 1925 г. до 1941 г. След него се подреждат имената на проф. Асен Карастоянов,  д-р Васил Спасов, Никола Топузов, Йорданка Ексарова, съдействали за нейното разрастване и с важен принос за  развитието й.

Днес Библиотеката изпълнява съществена роля в подготовката и правилното протичане на учебния процес в НМА. Фондът е разкрит в множество отдели – в 64 от тях е представена нотната литература за инструментална, симфонична, камерна, вокална, вокално-инструментална музика и др. , 15 отдела оформят книжния фонд, най-развити от които са – изкуство, теория на музиката, история на музиката (обща, българска, западно-европейска, руска и персоналии). Една голяма част от тях са редки, ценни екземпляри, ръкописи, стари издания с високa библиографска стойност. Към Библиотеката съществува и Фонотека в която се събира, обработва и съхранява музикален фонд, отразен в звуконосители. Извършва се работа по обработка (презапис, реставрация), архивиране и възпроизвеждане на фонограми.

От 1996 г. в Библиотеката започва автоматизирана обработка на новопостъпилите материали. През 2008/09 год. по проект, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката с помощта на студенти от Академията е осъществена и пълна ретроконверсия на старите каталози (книги и ноти). Автоматизираната библиотечно-информационна система на НМА предвижда ползването на индивидуални пароли за достъп до интернет-каталога на всеки регистриран в нея преподавател, студент или служител на Академията. Процедурата по заемане на материали за домашно ползване до края на учебната година (30 юни) и само за деня е строго регламентирана, при стриктно спазване сроковете за връщане. След изтичането им, системата автоматично начислява глоба за неиздължилите се.

От 2008 г. Националната музикална академия е член на Международната асоциация на музикалните библиотеки (IAML – International Association of Music Libraries). Четири са основните проекти на Асоциацията, с които се цели не само възможно най-пълната информационна осигуреност на специалистите от всички области на музикалната наука и изкуство, но и пълното представяне на националните култури в световните бази данни:

RILM – Repertoire International de Literature Musicale, RISM – Repertoire International des Sourses Musicales, RIPM – Repertoire International de la Presse Musicale, RidiM – Repertoire International d’iconographie Musicale (безплатен достъп). RILM е достъпен за нашите специалисти чрез платформата ProQuest, за която има заплатен национален лиценз. На територията на Академията  по Интернет има достъп до още три световни бази данни, осигурен от МОМН: “ISI Web of knowledge”, ‘Science Direct”, “Scopus”.

Контакти:

 д-р Елисавета Петкова  Директор на Библиотеката  02 / 4409 771
 Йорданка Деянова  Библиотекар-експерт     
 02 / 4409 773/774
 Ива Ханджиева-Мавродиева  Библиотекар  02 / 4409 773/774
 Любомир Ангелов  Експерт технеческа информация
 02 / 4409 772