НОВИ магистърски специалности

Теория на музиката

Срок на обучение – 5 учебни години, редовно обучение

 

Необходими 300 кредита (по 60 за всяка година редовно обучение). Те се събират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

 

П решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет (солфеж, хармония, полифония, музикален анализ, оркестрация, музикален фолклор, музикална философия), може да му бъдат присъдени до 10 кредита за периода на следването за ярки изяви в областта на музикалното изкуство и наука.

 

Изучавани дисциплини:

-         задължителни: специален предмет, въведение в теория на музиката, педагогика, философия, инструментознание, музикален фолклор, солфеж, дирижиране хор от клавир, чужд език, хармония, история на музиката, пиано курсов хор, хорознание, психология, четене на партитури, полифония, музикален анализ, музикалнотеоретични системи, история на българската музика, музикална естетика, информационни и комуникационни технологии и работа в дигитална среда, стара българска музика;

 

-         музикални избираеми:

-         музикална акустика, увод в музикознанието, вокална подготовка и хорови трудности, история на изкуството, композиция, орган, симфонична оркестрация, спектър на музикалното въздействие, методика на обучението по пиано, църковна музика, теория на композиционните техники през втората половина на ХХ век, история на джаза, управление на музикалните изкуства, импровизация, подход и реализация на изследователски проект, философия на музиката, латинският език и Musica, старинни музикални текстове

-         факултативни: чужд език, спорт, увод м музикалния софтуер, чужд език ІІ, интелектуална собственост и авторско право

 

-         избираем модул за придобиване на професионална квалификация „учител“:

 

а) задължителни дисциплини: хоспитиране, методика на обучението по музика, текуща педагогическа практика, методика на обучението в детската градина, методика на обучението по музика в училищния период (до 10 години),  стажантска практика, приобщаващо образование, възприятие и въздействие на музиката, методика на обучението по музика в училищния период (до 14 г.), педагогическа психология

 

б) избираеми дисциплини: етика, възпитателни и образователни техники, музикална дидактика и музикално-учебен материал, музиката като фактор в приобщаващото образование, музикалното обучение и инициативата „учене през целия живот“, философия и психология на играта, педагогика, свободно време и факторът „музика“, музикална лингвистика и музикална педагогика.

 

Начин на дипломиране: защита на магистърска теза. За избралите модула за придобиване на квалификацията „учител“ – и държавен изпит.

 

Предназначение на специалистите:

 • да преподават във средните музикални училища и специализираните училища по изкуствата;
 • да осигуряват музикалнотеоретичното обучение (солфеж, елементарна теория на музиката) на изучаващи инструмент или пеене в читалища, музикални школи и в други музикални организации;
 • да работят като продуценти и редактори в оркестри, радиа и телевизии, при осъществяване на аудиозаписи, музикални радио- и телевизионни предавания;
 • да работят във филмопроизводството, производството на компактдискове със записи на музика;
 • да организират концерти, спектакли, музикални фестивали, конкурси и пр.

 

Възможности за работа във:

 • висши и средни училища по музика;
 • звукозаписни, филмови, радио и телевизионни студиа;
 • оркестри, оперни театри, музикални театри и др. музикални институции;
 • продуцентски компании.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Магистратура "Оперета и мюзикъл"

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Класическо пеене”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности.

За придобиване на степен „магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедрата, в която студентът изучава специалния си предмет, може да му бъдат присъдени допълнително по 2 кредита на година за ярки и престижни художественотворчески изяви.

Прием: Условията за прием в специалността се публикуват в кандидатмагистърския справочнк за съответната учебна година, публикуван на сайта на НМА.

Изучавани дисциплини:

- задължителни: класическо пеене, актьорско майсторство,  пеене с диригент, словесно действие, танцова подготовка, учебен музикален театър, .история на оперета и мюзикъл.

избираеми: история на изкуството,драматургия и интерпретация на оперета и мюзикъл, работа с корепетитор, музикална естетика, вокална методика . история на изкуството, работа с корепетитор, фехтовка, грим, микрофонна техника.

факултативни: немски език, английски език, френски език, руски език, спорт, спортни танци. подход и реализация на изследователски проекти, български език, италиански език;

 

Начин на дипломиране:  

- държавен изпит – самостоятелен концерт или централна партия в оперетен спектакъл или мюзикъл.

- защита на магистърска теза.

Предназначение на специалистите и възможности за професионална реализация:

- професионална квалификация „артист в музикален театър”;

- артист-солист в музикален институт;

- концертиращ артист-солист;

- артист в различни певчески формации.

- вокален педагог в различни учебни заведения, школи и студии;

- преподавател по пеене във висши училища.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Магистратура "Балетна педагогика"

Срок на обучение:

- 1 учебна година, редовно обучение, за бакалаври със специалност „Балетна педагогика”;

- 2 учебни години, редовно обучение, за бакалаври, завършили други специалности.

За придобиване на степен „Магистър” са необходими 60 кредита за всяка учебна година. Те се набират от задължителни (70%), избираеми (20%) и факултативни (10%) дисциплини.

По решение на катедра „Музикално-сценично изкуство” на студента може да бъдат присъдени допълнително до 10 кредита за периода на следването за ярки и престижни изяви – концерти или награди от национални и международни конкурси и др.

Изучавани дисциплини:

- задължителни:

Методика на преподаване на класическия танц, Методика на преподаването на кл.балет. Методическа композиция. Класически репертоар. Исторически танци. Съвременни танцувални техники. Методика и композиция на характерния танц. Български танци. Драматичен анализ на балетната партитура

избираеми:

Основи на сценичното движение. Работа с корепетитор. УМСИ. Подход и реализация на изследователските проекти. Естетика. Семиотика. Работа на педагога с различни възрастови групи. Жанрове в балетния театър. Хореографски прочит. Мениджмънт на сценичните изкуства

факултативни:

Работа с компютърни програми, І чужд език, ІІ чужд език, спорт, музикален анализ, обучение на деца до 7 год.

Начин на дипломиране:

Държавен изпит върху професионален балетен клас, магистърска теза.

Предназначение на специалистите:

 • да преподават във висши училища с направление “Музикално и танцово изкуство” и обучават балетни кадри;
 • да преподават в специализираните средни балетни училища изучаваните тук дисциплини;
 • да ръководят организационно-методически танцовия живот в балетно училище или трупа;
 • да провеждат научноизследователска работа в областта на балетната педагогика и методика на танцово-теоретичните дисциплини;
 • да ръководят балетни състави;
 • да ръководят и преподават във всички балетни и танцови  школи.

Възможности за работа:

- във висши училища с професионално направление “Музикално и танцово изкуство” ;

- училища, в които са застъпени хореографски дисциплини – класически танци, методика на преподаване на класическия танц, исторически танци, характерни танци, модерен балет и джаз балет; история на балета, композиция на класическия танц, репертоар, танцувално и сценично движение;

- да работят като балетни педагози и репетитори в балетни състави.

- да преподават в професионални балетни училища;

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Магистратура „Мениджмънт на музикалните индустрии“

Музикален мениджмънт се преподава в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ от 1999 г. от доц. д-р Момчил Георгиев. Oт 2014 г. е задължителна дисциплина за Теоретико-композиторския и диригентски факултет, а НМА създаде и двугодишна магистратура по „Мениджмънт на музикалните индустрии“ с водещ програмата също д-р Момчил Георгиев и с изключително високо качество на преподавателския състав и партньорства с различни организации от областта на музикалната индустрия в национален и международен мащаб.

Курсът със своите лекционни и практически модули дава познания в областта на музикалните стилове и жанрове (класика, поп, джаз, рок, фолклор, World Music и т. н.), възможности за овладяване на ръководни умения и за сериозни професионални контакти. Целта е създаване на компетенции, свързани с планиране, финансиране, организация, анализ и оценка на музикални събития, институти и фестивали. Цялостният процес се основава на интерактивни методи на обучение – с използване на мултимедийни продукти, социологически и маркетингови изследвания, дълбочинни интервюта и наблюдение. Отделено е и време за дискусии и разискване на различни казуси.

Обучението може да постави началото на солидна кариера в океана на българския и световния музикален бизнес в професии като: артистичен мениджър и музикален предприемач; издател и продуцент консултант и администратор; промоутър и организатор на фестивали, концерти, конкурси и др., експерт в музикалния маркетинг, връзките с обществеността, рекламата, управлението на проекти и други.

Магистратурата предлага:

 • Иновативен образователен модел с баланс между лекционната иприложната части на програмата;
 • Преподаватели от водещи висши училища и практици всъответните области;
 • Скъсяване на дистанцията между студентската скамейка и работното място;
 • Широки познания за бизнес - моделите у нас и по света по жанрове, видове, социален и икономически статус;
 • Практически познания и срещи, които Google не може да ви осигури.

Тук ще можете да си отговорите на въпроси като: Що е продуцент и изпълнител и какви са техните права? Каква е правната рамка на музикалния бизнес? Какво е трудов и граждански договор? Какви са данъците за музикантите? Къде и колко мога да спечеля със защита на проект? Как да изградя артистичната си кариера? Що е PR и маркетинг и какви комуникационни умения трябва да имам? Какви са музикалните организации у нас и по света и как мога да се впиша в тях?

Ръководител на програмата: доц. д-р Момчил Георгиев – momchil_georgiev@yahoo.com

Координатор на програмата: доц. д-р Мануела Бончева – boncheva_manuela@abv.bg

Документи могат да подават завършилите бакалавърска степен у нас и в чужбина в ТКДФ при Светлана Богданова – sbogdanova@nma.bg

Допълнителни сведения ТУК