Кандидат-студенти от българска народност

Приемни изпити за учебната2018-2019 г.:

За специалност Класическо пеене - 11.09.2018 г. от 11:00 часа, зала № 8

За специалности Музикознание и Композиция - 11.09.2018 г., от 09:00 часа, зала № 42

Специалности Пиано, Акордеон - 12.09.2018 г., от 10:часа, зала № 48

Специалност Цигулка - 12.09.2018 г., от 10:00 часа, зала №40

Специалност ПДИ - китара - 12.09.2018 г., от 10:00 часа, студио - двор

Специалност Поп и джаз пеене - 12.09.2018 г., от 11:30 часа, студио - двор

В Национална музикална академия  се приемат за обучение лица от българска народност, живеещи извън Република България, както и граждани на Република Македония за студенти, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г . за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.

    Приемането на кандидат-студенти за субсидирано от държавата обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование се организира за -

• Лица от българска народност, живеещи извън Република България, които:

- имат поне един възходящ от български произход;

- притежават българско национално съзнание;

- пребивават трайно или постоянно на територията на друга държава. (за обучение по реда на чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г.)

• Граждани на Република Македония, живеещи постоянно на територията на републиката (за обучение по реда на чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г.).

    Не се допускат до кандидатстване лица, които:

- пребивават постоянно на територията на Република България.

- са студенти в български държавни висши училища.

- са ползвали правата си по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., но не са приключили в срок обучението си по съответната образователно-квалификационна степен на висшето образование (бакалавър и магистър).

- са подали за участие в конкурса документ с невярно съдържание.

    Чуждестранните граждани, които са от българска народност, подават документи за кандидатстване в Министерството на образованието и науката.

След успешно полагане на изпитите, които се организират от МОН, ако кандидатите са класирани, се явяват на специализирани изпити в НМА. Тези кандидат-студентите се приемат в рамките на ежегодно утвърждавания от Министерския съвет брой студенти.

Приетите студенти се записват в НМА след представяне на:

-         Удостоверение за записване, издадено от МОН;

-         Документите, които за подадени в МОН при кандидатстването;

-         Документ за платена семестриална такса.

   Студентите, приети  съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, заплащат такса за обучение в размер, определен за българските граждани.