Кандидат-студенти от ЕС

Информация за кандидат-студенти, граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

            Кандидат-студентите, граждани на Европейския съюз, кандидатстват при условията и реда, определени за българските граждани. След подаване на необходимите документи в посочените по-долу срокове, кандидат-студентите се явяват на приемни изпити, които са определени за българските граждани /справка – Справочник на НМА за съответната учебна година.

        І. Необходими  документи за кандидатстване:

      1. Заявление до ректора, съдържащо кратки биографични данни и желана специалност:

            - бланка на заявление за допускане до изпит по български език за чужденци;

            - бланка на заявление за прием в подготвителен курс след средно образование;

            - бланка на заявление за прием в подготвителен курс след висше образование.

      2. Копие на документа за завършено средно образование и копие на приложението с оценките, в което е задължително да е вписана ОЦЕНКА ПО МУЗИКАЛНА ДИСЦИПЛИНА - за кандидатите за първи или подготвителен курс. За кандидатите за степен МАГИСТЪР или за следдипломна специализация – копие на дипломата за средно образование и на дипломата за висше образование – степен бакалавър или магистър и приложението с оценките, среден успех от дипломата не по-малко от "добър" /за платено обучение/, академична справка.

      3. За кандидат-студентите за първи или подготвителен курс - документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

      4. Удостоверение за признато средно образование, придобито в чужда държава, издадено от Регионалното управление на образованието - София – за кандидатите за първи и за подготвителен курс /документите, необходими за издаването на това удостоверение, се подават от кандидата в Регионалното управление на образованието - София, ул. "Антим І" № 17, след издаване  на удостоверението, то се представя в Национална музикална академия. За обучение в магистратура или за следдипломна специализация – документи за признаване на висше образование, придобито в чужда държава се подават в Национална музикална академия. Признаване на висше образование.

     5. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище на Република България.

     6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване.

     7. Две снимки.

     8. Ако документите не се подават лично то кандидата, а от друго лице, е необходимо пълномощно, което трябва да бъде преведено на български език.

     9. Декларация за информираност относно обработването на личните данни.

 

            Документите по точка 2, 3 и 6 трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи. Документите трябва да бъдат - в един екземпляр с оригинален апостил, заверки и подписи, и едно копие на заверените и преведени документи.

             Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което - легализирани от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея. Когато няма легализация от българското представителство в издаващата държава, такава легализация трябва да направи дипломатическото представителство на издаващата държава, акредитирано за България.

           Документите, произхождащи от държави-страни по Хагската конвенция и снабдени с "апостил", няма да се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те ще се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма "апостил". В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с "апостил", за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата досегашна процедура - да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което - легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

         ІІ Български език: за тези, които нямат документ, посочен по-горе в точка 5:

       1. Кандидат-студентите, които са преминали езикова и специализирана подготовка в подготвителен курс към Национална музикална академия, или владеят български език, трябва да положат писмен и устен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. До конкурсни изпити се допускат само тези, които са издържали успешно изпитите по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. Кандидат-студентските изпити се провеждат на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!

       2. Кандидат-студентите, които не владеят български език, могат да преминат подготвителен курс – езикова и специализирана подготовка, в рамките на една учебна година. Курсът завършва с изпити по всички изучавани дисциплини, след което се полагат приемни изпити, по програма и график, определени за българските граждани. За кандидатстване в подготвителен курс се подават изброените по-горе документи. 

      3. Тези, които владеят български език, но нямат документ за това, се явяват на изпит по български език - писмен и устен.

      ІІІ Срокове за подаване на документите:

  1.  За подготвителен курс – от 1 септември до 20 септември.
  2.  За първи курс – датите се посочват в кандидатстудентския справочник на НМА.
  3.  За образователно-квалификационна степен "магистър" след "бакалавър" - датите и изпитните програми са публикувани в кандидатмагистърския справчник за съответната учебна година. За процедурата по признаване на висше образование придобито в чужда държава документи се подават - до 25 юни в годината на кандидатстване и заплащане на такса от 300 лева, след този срок - най-късно до 03 септември и заплащане на такса от 450 лева за извършване на бърза услуга за проверка на документите.

      ІV Продължителност на обучението:

-         Подготвителен курс – една учебна година;

-         За степен бакалавър – четири учебни години;

-         За степен магистър след придобита степен бакалавър – една учебна година при обучение по същата специалност; две учебни години при обучение по специалност, различна от придобитата в дипломата за бакалавър;

-         За следдипломна специализация – една или две години.