Записване

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Записването на новоприетите студенти се извършва със Заповед на Ректора.

Незаписалите се без уважителни причини в определения срок губят придобитите студентски права.

Новоприетите студенти представят при записването си следните документи: 

1. Копие от дипломата за висше образование /за тези, които са кандидатствали с академична справка/.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Документ за платена семестриална такса.

4. Автобиография.

5. Документи за записване на нови студенти (по утвърден образец):

- студентска книжка;

- студентска лична карта;

- именник;

- шест снимки паспортен формат.

6. Документи, които се получават от съответната факултетна канцелария:

- декларация за запознаване с правилата за вътрешния ред в НМА;

- молба за разпределение по специален предмет;

- кредитен лист.

 

Документите трябва да бъдат попълнени четливо и където е необходимо да бъдат залепени снимки.