Документи

При кандидатстване за обучение в образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР или МАГИСТЪР се подават следните документи:

1. Заявление, в което се посочва специалност и успех от дипломата за „бакалавър“; желаната специалност; основание за прием.

2. Диплома - оригинал за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър” и копие от нея, оригиналът се връща след сверка.

3. Приложение към дипломата или академична справка - оригинал и  копие.

4. Кандидатите, дипломирани в друго висше училище, които към момента на подаване на документите все още нямат издадена диплома за ОКС „бакалавър”, подават Академична справка и Уверение за придобита степен „бакалавър“, в което се вписват - специалност, успех и предстоящо издаване на дипломата. Кандидатите, дипломирани в НМА в друг факултет, подават Уверение за придобита степен „бакалавър“, в което се вписват - специалност, успех и предстоящо издаване на дипломата.   

5. Документ за платена такса за кандидатстване.

6. Декларация за информираност относно обработването на личните данни в кандидатстудентската кампания.

Кандидатите  –  българи и чужденци, които притежават диплома за висше образование, издадена от чуждестранно висше училище, се допускат до приемни изпити след като преминат успешно процедурата на НМА за признаване на придобито висше образование в чужбина, съгласно Правилника на НМА за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

За чужденците се изисква да владеят български език.

1.  Владеенето на български език се удостоверява с документ, издаден от висше училище на Република България

 или

2. Чрез успешно полагане на писмен и устен изпит по български език пред комисия, назначена със заповед на ректора на НМА,

или

3. Кандидатите преминават обучение в рамките на една учебна година в подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка в НМА. Курсът завършва с полагане на изпити по всички изучавани дисциплини, вкл. писмен и устен изпит по български език.