Условия

ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Приемът на студенти от НМА за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР след придобита образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР за обучение по ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА, се определя на държавните изпити за завършващите съответната учебна година със средния успех от държавните изпити и успеха от дипломата, съгласно чл. 35 ал. 3, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на НМА.

Кандидатите за редовно обучение по държавна поръчка за придобиване на ОКС "магистър" след "бакалавър", които притежават диплома за висше образование, издадена от друго висше училище, се явяват на приемни изпити в НМА на обявените дати за държавните изпити и с програмата за държавните изпити по съответната специалност.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в кандидатмагистърския справочник.

ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ

Документи за кандидатстване за обучение в образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР срещу заплащане се подават по време на кандидатстудентската кампания. Право да кандидатстват за платено обучение ползват лицата, които имат успех не по-малко от "ДОБЪР" от диплома за завършена степен на висшето образование.

Условията и редът за кандидатстване са публикувани в кандидатмагистърския справочник.

Съгласно Закона за висшето образование УСПЕХ ОТ ДИПЛОМАТА Е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.