Приемни изпити

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ,

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ

 

         В зависимост от пандемичната обстановка провеждането на приемните изпити ще бъде или онлайн и дистанционно, или присъствено. Допълнително на интернет страницата на НМА ще бъде обявен начинът на провеждането им.

1. Кандидатстудентските документи се подават в периода от 14 юни до 15:00 часа на 24 юни 2021 г.

2. Кандидатстудентските изпити ще се проведат от 28 юни до 30 юни 2021 г.

3. Кандидат-студентите се явяват на изпитите по ред, определен чрез служебен жребий един ден преди началото на приемните изпити.

4. При провеждане на изпитите:

а)  Кандидат-студентите за Теоретико-композиторски и диригентски факултет:

- За специалността „Педагогика на обучението по музика“ – ако получат оценка, по-ниска от среден (3.00) на изпита по солфеж и теория на музикалните елементи, не се допускат до изпита по инструмент или пеене; получилите оценка по инструмент или пеене, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

- За специалността „Звукорежисура, звуков и медиен дизайн“ – ако  на първия етап от изпита получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до втория етап; ако на втори етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не се допускат до трети етап; ако на трети етап получат оценка, по-ниска от среден (3.00), не участват в класирането.

б) Кандидат-студентите за Инструментален факултет, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика (тест и специалност –  инструмент и фолклорно пеене) се признава за приемен в Инструменталния факултет за съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по специалността. Ако тя е по-ниска от добър (4.00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

в) Кандидат-студентите за Вокалния факултет:

– За специалността ”Класическо пеене” кандидатите, получили оценка по-ниска от добър (4.00) на I или на ІІ етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити. Изпитът по солфеж и теория на музикалните елементи се оценява с “да” и “не”. Балът на кандидат-студентите, получили оценка “не” на този изпит, се намалява с една единица.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност Класическо пеене се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика /не по-ниска от добър 4,00/ и годишната оценка по актьорско майсторство /не по-ниска от добър 4,00/ от дипломата за средно образование. Оценката от теоретичния тест се приема за „да“, ако е над добър (4.00), и за „не“, ако е под добър (4.00). При оценка „не“ балът се намалява с една единица.

– За специалността “Музикално-сценична режисура” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап, не се допускат до участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00) на II етап не участват в класирането.                                              

– За специалността ”Поп и джаз инструментално изкуство”, които се явяват с изпълнение на музикални инструменти, ако получат на изпита по специалността оценка, по-ниска от добър (4.00), не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз инструментално изкуство вид инструмент“ се признава за приемен в съответната специалност. Балът се образува от утроената оценка по практика. Ако тя е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

– За специалността “Поп и джаз пеене”, получили по пеене оценка, по-ниска от добър (4.00) на I или II етап не се допускат до участие в следващите конкурсни изпити, или получили оценка по-ниска от добър (4.00) по актьорско майсторство не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит в музикалните училища по теория и практика по специалност ”Поп и джаз пеене” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на удвоената оценка по практика и годишната оценка по актьорско майсторство от дипломата за средно образование. Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

– За специалността “Балетно изкуство – Балетна педагогика” кандидат-студентите, получили оценка, по-ниска от добър (4.00) на I етап – практически изпит, отпадат от участие в следващия конкурсен изпит. Получилите оценка, по-ниска от добър (4.00)  на II етап - теоретичен изпит, не участват в класирането.

Държавният зрелостен изпит по теория и практика на професията по специалност ”Балетно изкуство – Балетна педагогика” се признава за приемен. Балът се образува от сбора на двете оценки, като всяка от тях трябва да е минимум добър 4,00. Ако една от двете оценки е по-ниска от добър (4,00), кандидатът няма право да участва в класирането и може да кандидатства в НМА, като се яви на приемен изпит.

 

            Кандидатстващите с оценките от Държавния зрелостен изпит по теория и практика на професията  придобиват право на участие в общата класация наравно с положилите кандидатстудентски изпити, ако имат минимален бал за съответната специалност.