Условия

 

УСЛОВИЯ 

 ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

В НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ

“Проф. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

/прием след средно образование по държавна поръчка/

За обучение в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” (НМА) могат да кандидатстват чрез конкурс български граждани и граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Местата, за които се приемат студенти, са по държавна поръчка.

В НМА студентите могат да изучават две специалности. Ако специалностите са в рамките на един факултет, студентът заплаща една пълна такса за обучение за едната специалност и 50% от таксата за другата; ако размерът на таксите е различен, по-ниската такса се заплаща в размер на 50 %.  Ако специалностите са в два различни факултета, студентът заплаща две пълни такси за обучение.

Кандидат-студентите подават документи за участие в приемните изпити или документи за кандидатстване в съответната специалност с оценките от Държавните изпити по теория и практика на професията. Успешно издържалите приемните изпити и кандидатстващите с оценките от Държавните изпити по теория и практика на професията, имащи минимален бал, участват наравно в класирането.

За повече информация - Кандидатстудентски справочник - 2021/2022